Dekan DF VŠMU na návrh prijímacej komisie Katedry réžie a dramaturgie a na základe výsledkov prijímacích skúšok prijíma na štúdium v akademickom roku 2017/2018 týchto uchádzačov:

  • v odbore 2.2.4 divadelné umenie, študijný program divadelná dramaturgia a dramatická tvorba v prvom stupni vysokoškolského štúdia (Bc.)

číslo uchádzača                                  počet bodov

DDDT33                                            3601,16

DDDT35                                            3317,83

DDDT24                                            3268,83

DDDT25                                            2795,53


Dekan DF VŠMU na návrh prijímacej komisie Katedry réžie a dramaturgie a na základe výsledkov prijímacích skúšok prijíma na štúdium v akademickom roku 2017/2018 týchto uchádzačov:

  • v odbore 2.2.4 divadelné umenie, študijný program divadelná réžia v prvom stupni vysokoškolského štúdia (Bc.)

číslo uchádzača                              počet bodov

DR12                                                 3743

DR13                                                 3617,66

DR9                                                   3019