Divadelný manažment (Bc.)

Talentové skúšky majú dve kolá. Prvé kolo sa koná formou testu. Test má päť častí: povinný test z anglického jazyka, test zo všeobecného spoločensko-kultúrneho prehľadu, test zo základov ekonómie, manažérskej a marketingovej terminológie, test z logiky, prehľad kultúrnej politiky a manažmentu kultúry, úvaha na tému, týkajúca sa predmetu štúdia. V písomných prácach sa hodnotí nielen orientácia v daných oblastiach, ale aj schopnosť vlastnej analýzy problémov a štylistická úroveň prejavu.

Druhé kolo má formu ústnej skúšky a nadväzuje na písomnú časť. Jej cieľom je zistiť vzťah uchádzača k zvolenému predmetu, hĺbku jeho vedomostí, ako aj všeobecný kultúrny prehľad, vrátane schopnosti vyjadrovať sa a prinášať kreatívne riešenia. Okrem záujmu o divadlo a jeho organizáciu a prevádzku sa predpokladá aj základná orientácia vo filme, literatúre, hudbe a ďalších druhoch umenia. Uchádzač by mal preukázať prehľad o súčasnom dianí v divadle, kultúre a o spoločensko-ekonomickej situácii doma i vo svete.

Domáce zadanie: Písomný rozbor organizačnej stránky umeleckej produkcie (divadelné predstavenie, hudobné podujatie alebo iný typ, resp. forma umeleckého podujatia). V rozbore uchádzač analyzuje niektorú z jeho posledných návštev umeleckej produkcie, pričom si osobitne všimne organizačnú stránku tohto podujatia: prípravu, propagáciu, podporu predaja, predaj lístkov, samotný priebeh a jeho podmienky. Dôležitá je samostatnosť. (Podrobnosti obsahuje Prospekte pre talentové prijímacie skúšky na študijný program divadelný manažment).
Termín podania prihlášky na bakalársky stupeň štúdia do: 31. júla 2017

Termín konania prijímacej skúšky na bakalársky stupeň štúdia:
I. kolo 21. augusta 2017 (písomné testy), II. kolo 22. augusta 2017 (ústne pohovory)

 

Divadelné štúdiá (Bc.)

Talentové skúšky majú jedno kolo. Obsahom je skúšanie talentových predpokladov, vedomostnej úrovne a všeobecného kultúrneho prehľadu uchádzača, aby sa zistila jeho disponovanosť na celý rad činností, ako je hodnotenie, analýza, reflektovanie umeleckej tvorby, ale aj jej príprava, manažovanie, organizovanie a vykonávanie v kontexte slovenskej ale aj zahraničnej society. Posudzovanie uchádzača vychádza z jeho písomných výkonov, domácich (tie zasiela pred začatím pohovorov) aj školských (rozbor zhliadnutej inscenácie), z výsledkov testov a jazykových skúšok, ako aj z ústneho pohovoru, ktorým prijímacie skúšky vrcholia. (Podrobnosti sú zverejnené v PROSPEKTE k bakalárskemu prijímaciemu konaniu 2017/18.)
Termín podania prihlášky na bakalársky stupeň štúdia do: 31. júla 2017

Termín konania prijímacej skúšky na bakalársky stupeň štúdia: 24. augusta 2017