Predseda Volebnej komisie doc. Milan Rašla zvoláva podľa článku 5 ods. 6 Zásad volieb do Akademického senátu DF VŠMU spoločné zasadnutie odstupujúceho a novozvoleného AS DF VŠMU. Zasadnutie sa uskutoční vo štvrtok 17. mája 2018 o 10,00 hod. v budove Divadelnej fakulty na Svoradovej ulici v miestnosti č. 4.18.
_____________________________________________________________________________________________________________
SPRÁVA VOLEBNEJ KOMISIE O VÝSLEDKOCH VOLIEB DO AKADEMICKÉHO SENÁTU DIVADELNEJ FAKULTY VŠMU,
9. MÁJA 2018

Volieb do zamestnaneckej časti AS DF VŠMU sa zúčastnilo zo 71 oprávnených voličov 42. Z hlasovacích lístkov, vhodených do urny boli 3 neplatné.
Vo voľbách získali kandidáti (uvedení v poradí podľa počtu získaných hlasov) nasledovné počty hlasov:

prof. Peter Čanecký / 35
doc. Ján Štrbák / 35
prof. Ida Hledíková, PhD. / 30
Mgr. Zuzana Mrvová / 29
MgA. Peter Čisárik / 27
doc. Štefan Bučko / 25
prof. PhDr. Božena Čahojová, PhD. / 23
Mgr. art. Vladislava Fekete, ArtD. / 22
Mgr. art. Katarína Šafaříková, ArtD. / 22
Mgr. art. Michal Vajdička / 19
prof. PhDr. Nadežda Lindovská, PhD. / 17

Volieb do študentskej časti AS DF VŠMU sa zúčastnilo z 266 oprávnených voličov 130. Všetky do volebnej urny vhodené hlasovacie lístky boli platné.
Vo voľbách získali kandidáti (uvedení v poradí podľa počtu získaných hlasov) nasledovné počty hlasov:

Filip Šebesta / 75
Jakub Uríček / 66
Fanni Hostomská / 60
Michaela Dzamková / 41
Martin Puškár / 38
Brian Brestovanský / 30
Monika Štolcová / 26
Nikoleta Tužinská / 26
Barbora Nitschová / 23
Dávid Selecký / 22
René Sorád / 21
Tomáš Baňacký /14

Za členov Akademického senátu DF VŠMU boli riadne zvolení:
do zamestnaneckej časti:
prof. Ida Hledíková, PhD., MgA. Peter Čisárik, prof. PhDr. Božena Čahojová, PhD., Mgr. art. Vladislava Fekete, ArtD., doc. Štefan Bučko, Mgr. art. Katarína Šafaříková, ArtD., Mgr. Zuzana Mrvová, PhD., doc. Ján Štrbák, prof. Peter Čanecký
do študentskej časti:
Filip Šebesta, Jakub Uríček, Fanni Hostomská, Bc. Michaela Dzamková, Martin Puškár
_______________________________________________
Volebná komisia:
doc. Milan Rašla – predseda volebnej komisie
doc. PhDr. Helena Čertíková
Ing. Adriena Bučková Bartošová, ArtD.
Bc. Miroslava Durná
Bc. Petra Mária Lančaričová
Mário Houdek