Zápisnica zo zasadnutia Akademického senátu DF VŠMU dňa 6. 11. 2017

Zápisnica z výsledkov doplňujúcich volieb do zamestnaneckej časti AS DF VŠMU 11. 10. 2017