Zápisnica zo zasadnutia Akademického senátu VŠMU 17.5.2018

Zápisnica zo spoločného zasadnutia AS DF VŠMU 17.5.2018

Voľby do Akademického senátu DF VŠMU 9. mája 2018 – výsledky

Správa o činnosti AS DF VŠMU – 2014-2018