Zamestnanecká časť
doc. Ján ŠTRBÁK – predseda
MgA. Marica MIKULOVÁ – podpredsedníčka
prof. PhDr. Zuzana BAKOŠOVÁ HLAVENKOVÁ, PhD.
prof. PhDr. Vladimír ŠTEFKO, CSc.
prof. Peter ČANECKÝ
prof. Ján ULIČIANSKY
doc. Štefan BUČKO
Mgr. art. Peter ŠIMUN
Mgr. Zuzana MRVOVÁ, PhD.

Študentská časť
Michal VIDAN – podpredseda
Ing. Mgr. art. Pavol PILAŘ
Mgr. art. Lukáš PELČ
Bc. Miroslava DURNÁ
Bc. Lucia LASIČKOVÁ