Telefónny zoznam Divadelnej fakulty VŠMU

Číslo
dverí
Divadelná fakulta VŠMU, Zochova 1 02/593 03
+ klapka
308 Dekan doc. Juraj Letenay 508
310 Sekretariát dekana Lívia Valábeková (fax: +421 2 59303516) 516
303 Prodekanka pre študijnú činnosť doc. Barbora Krajč Zamišková, ArtD. 539
303 Prodekanka pre umeleckú, výskumnú činnosť a rozvoj doc. Zdenka Pašuthová, ArtD. – poverená vedením KDŠ 539
312 Prodekan pre zahraničnú činnosť doc. Ján Kocman 549
305 Tajomník fakulty Ing. Blanka Páleníková 545
307 Študijné oddelenie Iveta Veselovská
Adriana Dvořáková
524
302 Katedra herectva Mgr. art. Michal Vajdička – vedúci
Mgr. art. Michal Režný, ArtD. – tajomník
 521
301 Katedra réžie
a dramaturgie
prof. Ľubomír Vajdička – vedúci
prof. Peter Pavlac,
doc. Ján Štrbák,
Mgr. Miroslav  Dacho, ArtD. – tajomník
598
313 Katedra divadelného manažmentu doc. Svetlana Waradzinová – vedúca
Mgr. art. Zuzana Stranovská, ArtD. – tajomník
503
314 Katedra divadelného manažmentu Mgr. Zuzana Mrvová, PhD. 510
319 Katedra divadelných štúdií prof. PhDr. Zuzana Bakošová Hlavenková, PhD.
Mgr. art. Martina Mašlárová – tajomníčka
550
318 Katedra divadelných štúdií doc. PhDr. Nadežda Lindovská, PhD.
prof. PhDr. Božena Čahojová, PhD.
prof. PhDr. Vladimír Štefko, CSc.
540
316 Katedra divadelných štúdií prof. PhDr. Soňa Šimková, CSc.
prof. PhDr. Jana Wild, PhD.
596
95 Katedra bábkarskej tvorby prof. Ján Uličiansky 526
88 Katedra bábkarskej tvorby Mgr. art. Peter Tilajčík – tajomník 505
87 Katedra bábkarskej tvorby prof. Ida Hledíková, PhD. – vedúca 506
DF VŠMU, Svoradova 4
Vrátnica DF VŠMU – Divadlo Lab* 500
2.21 Divadelné štúdio DF VŠMU/Divadlo Lab* Božena Lackovičová – vedúca 501
4.14 Katedra scénografie prof. Peter Čanecký – vedúci 555
4.15 Katedra scénografie 554
4.13 Katedra scénografie – zborovňa 556
3.17 Kabinet 557
2.17 Kabinet 558
2.14 Divadelné štúdio DF VŠMU – svetelná a zvuková réžia Michal Čamaj 504
2.22 Divadelné štúdio DF VŠMU – krajčovňa Ľudmila Valná, Elizabeth Kelecsenyiová 502
Javisková technika Daniel Ornyi, Ivan Hrúz 531