Zochova 1
813 01 Bratislava

Vedúca katedry: doc. Zdenka Pašuthová, ArtD. – poverená vedením

Tajomníčka katedry: Mgr. art. Martina Mašlárová

ref

Bakalársky študijný program

Odbor štúdia 2.1.19 dejiny a teória divadelného umenia
Rozsah a forma štúdia: 6 semestrov / denné
divadelné štúdiá – garantka študijného programu:
doc. PhDr. Nadežda Lindovská, PhD.

Magisterský študijný program

Odbor štúdia 2.1.19 dejiny a teória divadelného umenia
Rozsah a forma štúdia: 4 semestre / denné
divadelné štúdiá – garantka študijného programu:
prof. PhDr. Jana Wild, PhD.

Doktorandský študijný program

Odbor štúdia 2.1.19 dejiny a teória divadelného umenia
Rozsah a forma štúdia: 6 semestrov / denné
10 semestrov / externé
teória a kritika divadelného umenia –  garantka študijného programu:
prof. PhDr. Jana Wild, PhD.

spolugarantky:
prof. PhDr. Božena Čahojová, PhD., doc. PhDr. Nadežda Lindovská, PhD.

 

Katedra divadelných štúdií ponúka štúdium divadelných štúdií. Okrem vlastného študijného programu zabezpečuje pedagogickú činnosť aj pre ostatné katedry Divadelnej fakulty: viaceré predmety z oblasti dejín a teórie divadla tvoria povinný predmet na štátnych skúškach ostatných katedier (herectvo, scénografia, manažment, réžia a dramaturgiaa, bábkarské odbory).

Cieľ a obsah štúdia študijných programov

Bakalársky stupeň – teória a kritika divadelného umenia

Štúdium poskytuje základný prehľad o historických a súčasných podobách divadla a kontextoch iných humanitných disciplín (literatúra, výtvarné umenie, hudba, sociológia, filozofia, psychológia, kultúrne vedy, antropológia a pod.). Študenti získavajú poznatky z oblasti procesu umeleckej tvorby, organizácie divadelného života, divadelnej teórie, histórie, kritiky a dokumentácie. Štúdium poskytuje humanitný základ, ktorý umožňuje pokračovať v magisterskom štúdiu aj v príbuznom odbore.

Magisterský stupeň teória a kritika divadelného umenia

Magisterský stupeň štúdia poskytuje prehĺbenie odborného vzdelania. Dôraz sa kladie na aktuálne kultúrne teórie a pestré podoby divadelného umenia. Charakter štúdia je analytický, problémový a výskumný. Vedie študentov k tvorivej bádateľskej a kritickej práci, ktorá ústi do diplomovej práce. Podporuje sa tvorivá umelecká, teoretická a organizačná práca, účasť na kurzoch a dielňach. Prostredníctvom stáží a povinnej praxe sa študenti oboznamujú s fungovaním kultúrnych inštitúcií a podieľajú sa na organizovaní odborných podujatí (semináre, sympóziá, workshopy atď.) a aktivít kultúrneho, umeleckého a vedeckého života. Štúdium umožňuje pokračovať v doktorandskom stupni štúdia aj v príbuznom odbore.