Pozor!!!

Termín podania prihlášky na bakalársky stupeň štúdia  do: 19. 2. 2018

Termín konania prijímacej skúšky na bakalársky stupeň štúdia: 19. – 21. 3. 2018

Dôležité údaje  o prijímacom konaní: 

http://df.vsmu.sk/studium/prijimacie-konanie-na-bakalarske-studium/

BÁBKARSKÁ TVORBA (Bc.)

Bábkové divadlo súčasnosti je špecifický druh syntetického umenia, ktorý vychádza z tradícií a súčasných trendov divadla objektu, figuratívneho divadla, post-tradičného bábkového divadla, otvorených scénických foriem a inscenačných postupov. Pre široké spektrum scénických aj alternatívnych produkcií a aktivít, vrátane umelecko-edukačných a relačných vyžaduje tento odbor profesionálne a všeobecne pripravených kreatívnych umelcov – hercov, režisérov, dramaturgov a scénografov. DF VŠMU poskytuje možnosť štúdia všetkých týchto zameraní v novom spoločnom študijnom programe bábkarská tvorba. Študijný program má tri moduly: bábkoherectvo, bábkarská réžia a dramaturgia a bábkarská scénografia a technológia.

V prihláške, prosím, uveďte názov študijného programu  názov modulu (príklad: bábkarská tvorba – bábkoherectvo).

Prijímacia skúška trvá tri dni a pozostáva z troch kôl.

PRVÝ DEŇ  (prvé kolo)

Preverenie všeobecných talentových predpokladov. Prvé kolo  je spoločné –  pre všetky moduly študijného odboru Bábkarská tvorba. Uchádzači  si  pripravia :

1)       Modul bábkoherectvo:

 • jednu báseň alebo krátky úryvok z umeleckej prózy slovenského alebo svetového autora so zameraním na detského diváka (časový rozsah: max. 2 minúty)
 • jeden monológ – ,herecky stvárnený, podľa vlastného výberu (max. 2 minúty)
 • divadelný výstup s predmetom, materiálom alebo figuratívnou bábkou (max. 3 minúty)
 • neverbálna pohybovú etudu (max. 3 minúty)
 • dve piesne – ľudovú a ľubovoľný žáner, z toho jednu z nich stvárnenú pohybom
 • kreatívny výstup z akejkoľvek oblasti, v ktorom uchádzač predvedie niečo osobité a zvláštne, čo vystihuje jeho osobnosť a to, v čom je špecifický (1 sekunda až 2 minúty)
 • hudobnú skladbu, zahranú na akýkoľvek nástroj

2)       Modul bábkarská réžia a dramaturgia:

 • režijno-scénografický koncept na tému W. Shakespeare: Romeo a Júlia,
 • režijno-scénografický koncept na tému D. Hevier: Buvirozprávky – scénická koláž pre najmenších,
 • náčrt ľubovoľného autorského projektu pre materiálové divadlo/vlastný výber témy, režijno-výtvarná predstava
 • dve vlastné recenzie na niektorú z iscenácií z repertoáru slovenských profesionálnych a nezávislých bábkových divadiel
 • vlastná poviedka – rozsah max. 4 strany
 • sólový výstup s objektom, materiálom alebo bábkou

3)       Modul bábkarská scénografia a technológia:     :

 • kolekcia vlastných domácich prác – plošné práce do formátu A1
 • vlastné priestorové práce vo fotodokumentácii
 • iné formy vlastných  výtvarných  prác a projektov (CD, DVD a pod.)

 

DRUHÝ DEŇ (druhé kolo)

Talentové skúšky sú individuálne pre jednotlivé moduly.

1)       Modul bábkoherectvo:

 • skupinová pohybová skúška na overenie základných pohybových a rytmických schopností a osobitosť pohybového prejavu
 • individuálna skúška na predvedenie pripravených bábkarských etúd
 • individuálna hlasová skúška – predvedenie naštudovaných piesní a pripraveného textu
 • individuálna skúška na preukázanie pripravenej pohybovej etudy, monológu                a improvizačných schopností

2)      Modul bábkarská réžia a dramaturgia:

 • režijno-priestorové etudy a improvizácie podľa zadania

3)       Modul bábkarská scénografia a technológia:

 • kresba a maľba
 • tvorba plastiky
 • zadanie – návrh scény, bábok, kostýmov  k jednej z týchto tém:
 1. Lewis Carroll – Alica v krajine zázrakov
 2.  Bratia Grimmovci – Červená čiapočka
 3.  Bram Stoker – Dracula 

TRETÍ DEŇ (tretie kolo)

 • kultúrno-informačný test, test z cudzieho jazyka (Aj, Nj alebo Fj) a informačný pohovor s uchádzačom o štúdium. Tretie kolo je spoločné pre všetky tri moduly študijného programu bábkarská tvorba.

Podrobné podmienky sú zverejnené v Prospektoch k bakalárskemu prijímaciemu konaniu 2018/19.