Pedagógovia  katedry

Akademický  rok 2016 – 2017

MgA. Katarína Aulitisová
doc. Helena Čertíková, PhD.
Mgr.art. Matej Čertík
MgA. Peter Čisárik
Mgr.art. Gejza Dezorz
MgA. Miroslav Duša
MgA. Eva Farkašová
Prof. MgA. Ida Hledíková, PhD. – vedúca katedry
Mgr.art. Marika Kecskésová
Mgr.art. Jozef Kurinec
Mgr.art. Ivica Liszkayová, PhD.
Mgr.art. Ivana Macková
MgA. Marica Mikulová
doc. Jozef Mokoš
Mgr.art. Dušan Musil. PhD.
Mgr.art. Peter Palik ArtD.
Ing.arch. Markéta Plachá
Mgr.art. Janka Rychlá
prof.MgA. Ján Uličiansky
Mgr. Timotea Vráblová, CSc.
doc.Barbora Zamišková, ArtD

Doktoranti:

Mgr.art: Barbora Buday
Mgr.art Peter Tilajčík

 

Prof. MgA. Ida Hledíková-Polívková, PhD. je absolventkou Divadelnej fakulty Akadémie múzických umení v Prahe, odbor réžia a dramaturgia na Katedre bábkarstva. Patrí medzi uznávané osobnosti medzinárodného divadelného výskumu v oblasti bábkového divadla a príbuzných umení. Svoju činnosť vyvíja aj vo sfére zahraničných kultúrnych vzťahov. V osemdesiatych rokoch pracovala ako dramaturgička v Bábkovom divadle v Nitre, potom ako divadelná výskumníčka a kritička v Divadelnom ústave v Bratislave (1985 – 1996). Od roku 1990 doteraz pôsobí na Vysokej škole múzických umení v Bratislave ako pedagóg, v rokoch 2011 – 2015 bola prorektorkou pre medzinárodné vzťahy a styk s verejnosťou, v rokoch 2004 – 2010 bola prodekankou pre vedu, umenie a rozvoj Divadelnej fakulty, v súčasnosti je vedúcou Katedry bábkarskej tvorby (od 2015). V roku 2004 ukončila doktorandské štúdium na Divadelnej fakulte VŠMU vo vednom odbore teória a dejiny divadla prácou na tému Marionetové divadlo kočovných komediantov na Slovensku v stredoeurópskom kontexte. Habilitovala sa na VŠMU v Bratislave v roku 2008 súborom teatrologických prác publikovaných doma a v zahraničí. V roku 2013 bola vymenovaná za vysokoškolskú profesorku. Je autorkou dvoch monografií. V monografii Kočovníci, komedianti, bábkari sa venovala stredoeurópskemu a slovenskému kočovnému divadlu 18. – 20. storočia. Na jej základe vytvorila scenár celovečerného dokumentárneho filmu Posledná maringotka (2008), ktorý získal dve ceny na medzinárodných filmových festivaloch ETNOFILM Čadca (Cena za réžiu) a na festivale ARS and Film Telč (Cena poroty). Monografia Snívajte s nami sa zaoberá šesťdesiatročnou históriou bábkového divadla v Nitre, dnes Starého divadla Karola Spišáka. Je tiež editorkou dvoch zborníkov z medzinárodných konferencií: Bábkové premeny 1. (UNIMA Research Commission, Bábkové divadlo v Košiciach, VŠMU Bratislava, 2013) a Tracing Past and Present (UNIMA Research Commission, 2016).   Oblasťami jej špecializácie sú divadelná história, kritika a dramaturgia. Je jedinou habilitovanou a inaugurovanou špecialistkou v oblasti tradičného bábkového divadla na Slovensku. Intenzívne sa venuje tiež súčasnému divadlu, novým formám vizuálneho, figuratívneho a objektového divadla. Jej obľúbenou témou je aj ázijské divadlo. Absolvovala viacero odborných študijných pobytov v Ázii, niekoľkokrát v Indii a v Číne. V zahraničí doposiaľ prednášala a publikovala v krajinách ako Česká republika, Poľsko, Maďarsko, Rakúsko, Nemecko, Veľká Británia, Holandsko, Francúzsko, Fínsko, Španielsko, Ukrajina, Rusko, India a USA.  Na Univerzite Cyrila a Metoda v Trnave prednášala dramaturgiu na Fakulte masmediálnej komunikácie. Je tiež autorkou niekoľkých televíznych scenárov najmä týkajúcich sa divadelného umenia, spoluzakladateľkou Múzea bábkarských kultúr a hračiek v Modrom Kameni. Už niekoľko desiatok rokov pracuje pre medzinárodnú bábkarskú organizáciu UNIMA (pri UNESCO), ako členka medzinárodnej exekutívy pôsobila v troch volebných obdobiach. V rámci nich bola členkou Publikačnej a komunikačnej komisie, Európskej komisie a Prezidentkou komisie teatrologického výskumu Research Commission UNIMA (2004 – 2016). Pod jej vedením sa uskutočnilo niekoľko medzinárodných konferencií na tému súčasného, tradičného a posttradičného bábkového divadla a príbuzných umení na pôde univerzít a odborných kultúrnych inštitúcií ako napr. University Connecticut, Tampere University (2x), Royal Holloway College Londýn. Spolupracuje aj s Institut International de la Marionnette vo francúzskom Charleville–Mézieres, kde bola na pracovnej stáži. V komisii výskumu pracovala s divadelnými vedcami z Japonska, Severnej a Latinskej Ameriky, Európy a z Iránu. Zapája sa do domácich medzinárodných výskumných a pedagogických projektov (napr. KEGA, projekty UNIMA). V súčasnosti pracuje na medzinárodných projektoch ako spoločný študijný program v rámci programu Európskej únie KA 2 Strategické partnerstvá – ERASMUS + 3 Layer of Telling a Story, medzinárodný projekt HraMoKa  (spoločný workshop s nórskou vysokou školou Høgskolen I Oslo og Akershus). Bola tiež riaditeľkou bábkarských festivalov ako Bábkarská Bystrica, MINIFEST TOP v Topoľčiankach a riaditeľkou medzinárodného televízneho festivalu PRIX DANUBE – Cena Dunaja v Bratislave. Osobitý vzťah má k médiám. Pôsobí v medzinárodných porotách festivalov v oblasti divadla, televízie, filmu a rozhlasu.  Pôsobila v Slovenskej televízii v Bratislave(1999 – 2009) ako manažérka programu STV 2, analytička pôvodnej tvorby a riaditeľka medzinárodného televízneho festivalu programov pre deti a mládež PRIX DANUBE. Na Divadelnej fakulte VŠMU učí študentov Katedry bábkarskej tvorby a študentov Katedry divadelných štúdií.

Momentálne prednáša dejiny bábkového divadla, ázijské divadelné kultúry a dramaturgiu. 

PhDr. Helena Čertíková – absolventka štúdia slovenského jazyka a literatúry a estetiky na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V  čase štúdií sa aktívne venovala umeleckému prednesu a pôsobeniu v alternatívne zameraných divadlách (Tzv. Lyrické divadlo, Radošinské naivné divadlo .)Od roku 1983 do r. 2004 pôsobila v Slovenskom rozhlase, kde  ako hlasová pedagogička pripravovala redaktorov a moderátorov v oblasti hlasovej a rečovej techniky, interpretácie a jazykovej kultúry. V tom čase sa intenzívne lektorsky podieľala na moderátorských kurzoch redaktorov Slovenského rozhlasu a neskôr aj Slovenskej televízie. Popri tom sa venovala aj rozhlasovej tvorbe pre deti, aj dospelých ako  autorka cyklických  rozhlasových relácií ( 3 oriešky jednej múzy, Aký je v tom slove háčik) a dramatizácií  literárnych textov.Od roku 1990 pôsobí na Vysokej škole múzických umení na Katedre bábkarskej tvorby, kde vyučuje  javiskovú reč a umelecký prednes. Externe prednáša na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre, kde na Katedre hudby vedie predmety javisková reč, dramatizácia literárneho textu a divadlo poézie.Je autorkou publikácií: Hlasová technika v bábkohereckej praxi (VŠMU 1999), Základy slovenskej ortoepie a prozódie (2000), Ako zvládnuť (Slovenský rozhlas 2003), Moderátor za mikrofónom (VŠMU 2008, ) Abeceda moderátora (VŠMU 2013), Praktikum sociálnej komunikácie (spoluautorka –  Eurokódex 2014), ako aj odborných článkov a statí v divadelných a jazykovedných periodikách.

Vyučuje predmety:  Javisková reč, teória javiskovej reči, umelecký prednes

 

Mgr. art. Ivana Macková ArtD. študovala bábkarskú scénografiu na Katedre bábkarskej tvorby VŠMU v Bratislave (2007-2012). Počas štúdia absolvovala semester na Katedre alternativního a loutkového divadla DAMU v Prahe a pracovnú stáž v ateliéroch Národního divadla v Prahe. V roku 2012 ukončila doplňujúce pedagogické štúdium na VŠVU v Bratislave. Následne spolupracovala  ako scénografka  s viacerými slovenskými divadlami: Bábkové divadlo na Rázcestí v Banskej Bystrici, nezávislé divadelné zoskupenie Odivo v Banskej Bystrici, tanečné divadlo Elledanse v Bratislave,  Divadlo z Pasáže v Banskej Bystrici, Divadlo Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene… Spolupráca s väčšinou z nich trvá dodnes. V roku 2014 sa zúčastnila medzinárodného site-specific  projektu divadla Continuo. V roku 2016 ukončila doktorandské štúdium na Katedre bábkarskej tvorby VŠMU, kde v súčasnosti pôsobí ako pedagogička scénografie.

Vyučuje: Bábkarskú scénografiu, tieňové divadlo, autorské projekty

 

Mgr. art. Marika Kecskésová je absolventkou Divadelnej fakulty Vysokej Školy Múzických Umení v Bratislave, odbor bábkoherectvo. Začiatky svojej divadelnej dráhy spája s Jókaiho divadlom v Komárne. Pôsobila tam ako herečka, neskôr aj ako režisérka prvých bábkových inscenácií tohto divadla. Od svojho štúdia nepretržite spolupracuje s Medzinárodným domom umenia pre deti BIBIANA. Spolupracovala s Divadlom J. Palárika v Trnave, Bábkovým divadlom Žilina, Bábkovým divadlom Babadlo v Prešove,  Divadlom Thália v Košiciach.Od svojich študijných čias sa aktívne venuje umeleckej metodickej činnosti po celom Slovensku. Pripravuje  a vedie bábkarské worskhopy pre maďarské amatérske detské bábkarske súbory a ich pedagógov. Je spoluorganizátorkou a odbornou garantkou celoslovenskej prehliadky amatérskych detských činoherných a bábkarských súborov na Slovensku, kt. sa každý rok usporadúva v Dunajskej Strede pod názvom Podunajská Jar. O umelecký rozvoj detí sa stará aj v detskom divadelnom  dramatickom súbore GONG. Svoje divadelné a umelecké aktivity spája a prenáša aj za hranice klasických umeleckých inštitúcií. Je spoluzakladateľkou a jednou z prvých zdravotných klaunov na Slovensku  občianskeho združenia Červený Nos Clowndoctors, kde v súčastnosti mapuje a rozvíja  výskum. Vrámci Inetrnational School of Humor vo Viedni vedie bábkové workshopy pre zdravotných klaunov.

Vyučuje: Animáciu materiálu a objektov, bábkoherectvo vo vzťahu k materiálu, predmetom a bábkam, základy improvizácie  s materiálom a bábkou, klasické bábkové techniky, ktoré prepája s modernejšími hereckými a inscenačnými postupmi. Autorské projekty s dôrazom na osobné a osobité interpretačné formy.

fotka

doc. Mgr. art. Mgr. Barbora Krajč Zamišková, ArtD. je absolventkou Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a Divadelnej fakulty Vysokej školy múzických umení (odbor bábkoherectvo). V roku 2009 ukončila doktorandské štúdium v Kabinete divadla a filmu Slovenskej akadémie vied Bratislava. Od roku 2009 pôsobila v Bábkovom divadle Žilina ako bábkoherečka, prednášala dejiny divadla na Súkromnom konzervatóriu v Martine a na Univerzite tretieho veku v Žiline V rámci vedecko-výskumného zamerania sa zaoberá problematiku súčasného divadla pre deti a mládež. Zúčastnila sa viacerých medzinárodných konferencií, publikuje vo vedeckom časopise Slovenské divadlo, píše recenzie a odborné články do denníkov a časopisov (Sme, kød a i.) a je stálou recenzentkou projektu Monitoring divadiel. V súčasnosti účinkuje v Bábkovom divadle Žilina, Divadle Aréna Bratislava, Štúdiu 12 v Bratislave a v súkromnom Divadle TUŠ, ktoré založila spolu so svojimi spolužiakmi v roku 2006 a každoročne odohrajú cca 100 predstavení. V RTVS Bratislava pôsobí ako dramaturgička detskej relácie Trpaslíci. Od roku 2011 pôsobí ako interná pedagogička na Katedre bábkarskej tvorby. V roku 2015 sa stala prodekankou pre štúdium na uvedenej fakulte a v roku 2016 sa habilitovala prednáškou Škôlkohra. Metodika výučby a jej uplatnenie v praxi.    

Vyučuje:  Dejiny slovenského a českého bábkového divadla, dejiny umenia a bábkarskú tvorbu.

MP 10.2

Ing.arch. Markéta Plachá, výtvarníčka,študovala na Fakulte architektúry STV v Bratislave , študijný program interiér, výstavníctvo a scénografia (1992-1999). V štúdiu pokračovala na Vyššej odbornej škole filmovej v Zlíne v odbore výtvarné spracovanie animovaného filmu (1999-2001). Je autorkou a režisérkou animovaných filmov. V rokoch 2003 -2011 spolupracovala so Slovenskou televíziou ako architekt , scenárista,  výtvarník  detskej cyklickej  relácie ELÁ HOP!…. Od roku 2005 spolupracuje s Divadlom PIKI (Pes prítulák,..),s Bábkovými divadlom  v Bratislave (Na slepačích krídlach…),v Žiline (Tracyho tiger) , v Maribore v Slovinsku (Pipi dlhá pančucha) a s divadlom STOKA (Wellnes …). Je autorkou Ceny Slovenského centra AICT 2016. Spolu  s K. Aulitisovou realizovala site  specific projekt v kaštieli Radvanských  v Banskej  Bystrici (Začnite s vysťahovaním).  Od roku 2012 pôsobí ako pedagóg scénografie na KBT DF VŠMU. 

Vyučuje: Bábkarskú scénografiu pre Ne-divadlo (divadlo v nedivadelnom prostredí), autorské  projekty, divadlo materiálu a objektu…                                                                                                                                                                

IMG_20161006_114724

MgA. Katarína Aulitisová je absolventkou  bákoherectva na DAMU v Prahe  (1986) . Pracovala v Divadle Drak v Hradci   Králové, v Štátnom bábkovom   divadle   v Bratislave, v Divadle Aréna a  v Pantomimentheater Milana Sládka  v Kolíne nad Rýnom. V roku 1990 založila spolu s Ľubomírom Piktorom „Podozrivo  Ideálnu Kočovnú  Iniciatívu“  – Divadlo PIKI , s ktorým  kočuje dodnes   v celom európskom regióne, ale aj  na  iných kontinentoch (Eurokids Washington, Dni slovenskej kultúry  Montreal). Je spolurežisérkou všetkých inscenácii Divadla PIKI a režisérkou niekoľkých inscenácií realizovaných v bábkových divadlách na Slovensku a v Európe. Je autorkou divadelných hier  pre deti  a cyklickej televíznej relácie ELÁ HOP (STV 1999-2009),  ktorú  spolu  s Piktorom  aj  moderovala. Realizovala  site specific  projekty v Mestskom múzeu v Bratislave a v schátralom kaštieli  Radvanských v Banskej  Bystrici. Od roku 2012 učí   na  Katedre bábkarskej  tvorby VŠMU. V roku 2017 sa stala umeleckým šéfom Bratislavského bábkového divadla.

Vyučuje: Bábkohereckú  tvorbu – Divadlo materiálu a objektu , Autorské  projekty a Ne-divadlo (divadlo v nedivadelnom prostredí).