Bakalársky študijný program

Odbor štúdia 2.2.4 divadelné umenie
Rozsah a forma štúdia: 6 semestrov / denné
bábkarská tvorba – garant študijného programu: prof. Ján Uličiansky

moduly:
bábkoherectvo
bábkarská réžia a dramaturgia
bábkarská scénografia a technológia

Magisterský študijný program

Odbor štúdia 2.2.4 divadelné umenie
Rozsah a forma štúdia: 4 semestre / denné
bábkarská tvorba – garant študijného programu: prof. Ján Uličiansky

moduly:
bábkoherectvo
bábkarská réžia a dramaturgia
bábkarská scénografia a technológia

Doktorandský študijný program

Odbor štúdia 2.2.4 divadelné umenie
Rozsah a forma štúdia: 6 semestrov / denné
10 semestrov / externé

bábkarská tvorba – garant študijného programu: prof. Ján Uličiansky
spolugarantky: prof. Ida Hledíková, PhD., doc. PhDr. Helena Čertíková

Ciele a obsahy štúdia študijných programov

Bábkarská tvorba – bakalársky študijný program

Modul: bábkoherectvo

Štúdium je zamerané na získanie odbornosti v divadelnom umení s dôrazom na rozvíjanie talentových predpokladov študentov a získanie teoretických vedomostí a praktických zručností potrebných k tvorivej umeleckej činnosti. Cieľom bábkohereckej prípravy je zvládnutie komplexu bábkarskych postupov a techník, a to popri všestrannej hereckej, hlasovej a pohybovej príprave. Okrem vodenia bábok ide o rozvoj v oblasti animácie, využitia vlastností rôznych materiálov, svetla, tieňa a ďalších možností, ktoré sa dajú divadelne využiť. Dôraz sa kladie aj na kultivovanie estetického názoru na bábkové a alternatívne divadelné formy, ako aj na rozvíjanie koncepčného myslenia, ktoré má blízko k réžii. Absolventi môžu pokračovať vo vysokoškolskom štúdiu v nadväzujúcom magisterskom študijnom programe bábkarská tvorba. Absolvent je schopný uplatniť sa v umeleckej činnosti v profesionálnych bábkových divadlách, v štúdiových divadlách alternatívneho typu alebo ako pedagóg na ZUŠ a iných školách umeleckého zamerania.

Modul: Bábkarská réžia a dramaturgia

Študijný program bábkarská réžia a dramaturgia je umeleckým študijným programom, ktorého cieľom je vybaviť poslucháčov profesionálnou orientáciou v oblasti réžie a dramaturgie s dôrazom na režijné postupy, ktoré sú využívané v bábkarskej praxi a rozvíjať kreativitu študentov v celej šírke výrazových prostriedkov syntetického divadla. Absolventi môžu pokračovať vo vysokoškolskom štúdiu v nadväzujúcom magisterskom študijnom programe bábkarská tvorba. Absolvent študijného programu bábkarská réžia a dramaturgia v bakalárskom štúdiu je odborne pripravený pre výkon profesie asistenta režiséra, resp. dramaturga v bábkovom divadle. Absolventi štúdia sa uplatňujú v profesionálnych bábkových divadlách, v médiách zaoberajúcich sa tvorbou pre deti a mládež a v oblasti záujmovej umeleckej činnosti v školských a osvetových zariadeniach ako metodici pre bábkové divadlo.

Modul: Bábkarská scénografia a technológia

Cieľom študijného programu je rozvíjať u študentov kreativitu v celej šírke výrazových prostriedkov syntetického divadla– od výtvarného návrhu až po finálnu scénografiu. Študenti sú vedení k schopnosti analyzovať a vizualizovať dramatický text a zvládnuť jednotlivé zložky skulpturálnej tvorby. Absolventi môžu pokračovať vo vysokoškolskom štúdiu v magisterskom študijnom programe divadelná scénografia. Absolvent študijného programu bábkarská scénografia a technológia v bakalárskom štúdiu je odborne pripravený pre výkon profesie scénického výtvarníka – technológa pre bábkové divadlá.
Absolventi štúdia sa uplatňujú v profesionálnych bábkových divadlách, v médiách zaoberajúcich sa tvorbou pre deti a mládež a v oblasti záujmovej umeleckej činnosti v školských a osvetových zariadeniach ako scénografi a samostatní výtvarníci. Okrem toho sa absolventi uplatňujú v štúdiových a agentúrnych divadlách, v televíznych a filmových štúdiách a reklamných agentúrach.

Bábkarská tvorba – magisterský študijný program

Študijný program bábkarská tvorba v magisterskom štúdiu je nadväzujúcim študijným programom bakalárskych stupňov študijných programov bábkoherectvo a bábkarská réžia a dramaturgia. Program je zameraný na prehlbovanie schopnosti teoretickej analýzy dramatického textu a jeho interpretácie s dôrazom na komplexnejší výber umeleckých prostriedkov. Odborný profil absolventa tvoria predmety bábkoherectvo, dramaturgia v bábkovom divadle, autorská tvorba, režijno-dramaturgické projekty v žánri bábkového divadla. Absolventi štúdia sa uplatňujú v profesionálnych bábkových divadlách, v štúdiových a agentúrnych divadlách, v televíznych a rozhlasových štúdiách, ako lektori divadelných dielní, divadelných projektov a v oblasti záujmovej umeleckej činnosti.