Patrice Pavis: Divadelný slovník

DÚ Bratislava 2004

Divadelný slovník popredného svetového odborníka na teóriu divadla je jedným zo základných referenčných diel teatrológie a vyšiel už v prekladoch do mnohých jazykov. Ako terminologický slovník skúma divadlo v pohybe, pričom si nenárokuje na definitívnosť a normatívnosť. V tom sa prejavujú aj Pavisove praktické skúsenosti s divadlom, jeho chápanie divadla ako otvorenej štruktúry. Divadelný slovník je svojím širokým záberom určený pre odbornú i laickú verejnosť. Autorkami prekladu prvého slovenského vydania Divadelného slovníka sú Soňa Šimková a Elena Flašková.

Jana Bžochová-Wild: Úvod do shakespearovského divadla

DÚ a Kalligram Bratislava (v edícii Theatrum Mundi)
v spolupráci s VŠMU Bratislava 1999

Autorka sa vracia k prameňom anglického renesančného divadla a predstavuje slovenskej verejnosti základné kultúrnohistorické súvislosti, z ktorých vyrastá dramatika Williama Shakespeara. Od veľkého celku dobových politicko-spoločenských a filozofických súvislostí postupuje autorka k detailom divadelnej praxe a divadelných profesií v renesančnom Anglicku. Bohatý dobový obrazový materiál publikácie sprevádzajú podrobné komentáre.

Božena Čahojová: Slovenská dráma a divadlo v zrkadlách moderny a postmoderny

DÚ Bratislava 2002

Pôvodná práca slovenskej teoretičky a dramatičky Boženy Čahojovej sa zaoberá problematikou vzťahov medzi modernou a postmodernou. Teoretické východisko sa stáva metodologickým aspektom, prostredníctvom ktorého autorka analyzuje vybrané etapy dejín slovenského divadla. Tak sa v jej práci stretávajú autori ako Thomas Stearns Eliot a Peter Karvaš, bratislavské divadlo Stoka a Ezra Pound.

Zuzana Bakošová: Kolotoč herectva

Divadlo Astorka Korzo ’90, 1990 – 2000
DÚ v spolupráci s Divadlom Astorka Korzo ’90
Bratislava 2001

Publikácia sa venuje prvému desaťročiu existencie Divadla Astorka Korzo ’90. Prináša podrobnú analýzu histórie divadla, hľadanie koreňov, podrobné analýzy inscenácií, herecké portréty bývalých i súčasných členov divadla. Bohatú prílohu tvorí kalendárium divadla a podrobné súpisy inscenácií, ocenenia, účasti na festivaloch doma aj v zahraničí.

Jana Bžochová-Wild: Malé dejiny Hamleta

SND a Slovart Bratislava v spolupráci
s DÚ Bratislava a VŠMU 2007

Malé dejiny Hamleta sú napínavým a pútavým sprievodcom po osudoch Shakespearovej tragédie. Hamleta na Slovensku prekladali teológovia, vzdelanci, básnici. Viacerí hru preložili, ale nepublikovali. Potom ju publikovali, ale nehrali. Po slovensky ju na javisku po prvý raz uviedli len z piety voči mŕtvemu prekladateľovi; potom ju zasa kvôli prekladateľom zakázali a vyradili z knižníc. Slovenskí vzdelanci sa na ňu odvolávali, ale aj sa báli, že odhaľuje priepasti ducha, cudzie slovanskej duši. Niektorí divadelníci na Slovensku tvrdili, že u nás už máme hamletovskú otázku vyriešenú; ďalší avizovali, že hra nič nerieši. Niektorí slovenskí Hamletovia sa stali legendou, na iných sa zabudlo. Kniha Jany Bžochovej-Wild sleduje kultúrne dejiny tejto hry, ktoré sa javia ako detektívny príbeh. Prináša jedinečné obrazové a textové dokumenty o slovenských Hamletoch a Oféliách, o stretoch generácií, o textoch a kontextoch, o divadle politiky a politike divadla, o scénach tragických aj komických…

Kniha vyšla pri príležitosti nového uvedenia Shakespearovej tragédie Hamlet v činohre SND a je určená širokej verejnosti. Grafická úprava Nora Nosterská.

Richard Pupala, Martina Skúpa, Ján Jaborník, Vladimír Štefko, Vladimír Mlčoušek: Ivan Mistrík – Človek odinakiaľ

Mediálny inštitút Bratislava v spolupráci so Slovenským filmovým ústavom a Divadelným ústavom Bratislava, 2007

Publikácia o významnom slovenskom divadelnom, fimovom a televíznom hercovi. Tvorí ju nevšedný životný príbeh Ivana Mistríka spracovaný autormi Martinou Skúpou a Richardom Pupalom a tiež analýzy jeho divadelných postáv od Jána Jaborníka a Vladimíra Štefka a filmových postáv od Vladimíra Mlčouška. V prílohe sa nachádza kompletná filmografia Ivana Mistríka, súpis jeho divadelných, televíznych a rozhlasových postáv a výberová bibliografia k jeho osobnosti a hereckému umeniu.

Samostatnú prílohu tvorí DVD, na ktorom sa nachádza dokument Martina Hollého Vyššie princípy Ivana Mistríka (2002), rozhlasové hry Mark Twain: Dobrodružstvá Huckleberryho Finna (1956) a William Shakespeare: Rómeo a Júlia (1979), fotogaléria zo súkromného archívu a tiež fotografie Mistríkových filmových a divadelných postáv.

Marvin Carlson: Dejiny divadelných teórií

DÚ Bratislava 2006

Kritický prehľad dejín divadelných teórií z pera popredného svetového teatrológa, profesora na City University of New York preložili už do viacerých svetových jazykov. Divadelníci i laici so záujmom o divadlo nájdu v tejto základnej divadelno-vednej publikácii interpretácie teórií od antiky až po deväťdesiate roky 20. storočia. Dejiny divadelných teórií patria k základným teatrologickým diela 20. storočia a významne posunú poznanie divadelných teórií aj na Slovensku.

Henryk Jurkowski: Metamorfózy bábkového divadla v 20. storočí

DÚ Bratislava 2004

Profesor Henryk Jurkowski je najvýznamnejšou osobnosťou v oblasti výskumu histórie bábkového divadla. Jeho činnosť sa zameriava na výskum dejín bábkového divadla v Európe, ako aj na teóriu bábkového divadla. Knihy profesora Jurkowského vychádzajú v rôznych jazykoch a krajinách – vo Francúzsku, Anglicku, Nemecku, Holandsku a samozrejme v jeho domovskej krajine v Poľsku. Publikácia Metamorfózy bábkového divadla v 20. storočí je logickým pokračovaním jeho kníh Dejiny bábkového divadla a jej slovenské vydanie je výrazným edičným počinom Divadelného ústavu v Bratislave.

Jana Wild: Začarovaný ostrov? Shakespearova Búrka inak

DÚ v spolupráci s VŠMU Bratislava 2003

Východiskom autorky je problematizovať tradované chápanie Shakespearovej poslednej hry ako rozprávky alebo romance so zmierlivým koncom. Monografia pozostáva z troch častí: prvá a tretia predstavujú Búrku v jej recepčných súvislostiach (v angloamerickom priestore a na Slovensku). V druhej, ťažiskovej časti knihy sa autorka venuje kultúrnoantropologickej agende, otázkam vzťahu kultúr a pomeru človeka k inakosti a inému. Číta Búrku ako text, ktorý sprostredkúva viaceré kultúrne praktiky svojej doby, resp. anticipuje nové. Autorka z historického aspektu analyzuje v hre konštrukcie rodiny, rodu a „iného“, pričom upozorňuje na ich politický a ideologický rozmer. Odhaľuje, v akých súvislostiach a z akých pozícií tieto konštrukcie vznikli a naznačuje ich presah a modifikácie v kultúre dneška.

David Mamet: Hry

DÚ Bratislava v spolupráci
s občianskym združením Vlna 2006

David Mamet (1947) patrí popri O´Neillovi, Millerovi, Williamsovi, Albeem a Shepardovi k najvýznamnejším žijúcim dramatickým umelcom, no jeho prelomové dielo v preklade Alexandry Ruppeldtovej, Zuzany Flaškovej, Juraja Šebestu a Ladislava Keratu predstavujeme slovenským čitateľom v komplexnej podobe po prvý raz. Napísal takmer tridsať divadelných hier, niekoľkokrát získal cenu OBIE, v roku 1984 Pulitzerovu cenu za najlepšiu drámu roka Glengarry Glenn Ross. Je známy a oceňovaný aj ako filmový a televízny scenárista a filmový a divadelný režisér. Z jeho filmov spomeňme aspoň Poštár zvoní vždy dvakrát, Verdikt, Dom hier, Vrtieť psom, Hannibal či Spartan. Všestrannosť spisovateľského talentu dokazujú jeho novely, zbierky básní, divadelné hry a knihy pre deti, ako aj eseje o divadle a filme.

Sam Shepard: Hry

DÚ Bratislava 2000

Po prvýkrát predstavujeme na Slovensku jedného z najvýznamnejších súčasných amerických dramatikov, označovaného za „dieťa Off-Off-Broadway” – spisovateľa, herca, režiséra a hudobníka Sama Sheparda. Okrem hier Skalka, Ikarova matka, Červený kríž, Krutá/Láska, Samovražda v b mol, Prekliatie hladujúcej triedy, Pochované dieťa, Kovbojka ako delo, Posadnutí láskou , výber zahŕňa autorove úvahy o divadle, interview, doslov editora Juraja Šebestu a ďalšie informácie o Shepardovom diele.

Ida Hledíková-Polívková: Komedianti – kočovníci – bábkari

DÚ a VŠMU Bratislava 2006

Kniha Idy Hledíkovej-Polívkovej oboznamuje čitateľa so začiatkami a pôvodom marionetového divadla hraného v strednej Európe v 18. a 19. storočí, najmä v jej východných územiach. Autorka zhŕňa základné údaje o marionete, jej počiatkoch a vzniku jej názvu, o cestách známych cudzojazyčných divadelných skupín, ktoré svoje duálne – bábkové i nebábkové divadelné umenie predvádzali v bezprostrednom okolí dnešného Slovenska a na Slovensku. Divadelný výskum autorky prináša nové informácie o pôsobení českých, nemeckých a maďarských kočovných skupín na Slovensku v 19. storočí, ako aj nové v archívoch overené informácie o pôsobení divadelníckeho rodu Jána Stražana.

Prednášky o divadle I.

DÚ a VŠMU Bratislava 2004

Zborník inauguračných a habilitačných prednášok pedagógov z Vysokej školy múzických umení v Bratislave, v editorstve a redakcii Vladimíra Štefka. Výber zahŕňa prednášky takých osobností – praktikov i teoretikov slovenského divadla – akými sú Emília Vášáryová, Martin Huba, Milan Čorba, Ľubomír Vajdička, Martin Porubjak, Jozef Ciller, Soňa Šimková, Zuzana Bakošová, Vladimír Štefko, Ján Jaborník, Jana Wild, Nadežda Lindovská, Božena Čahojová a mnohí ďalší.

Posledná sezóna? Sprievodca po divadelnej sezóne 1998/1999

DÚ Bratislava 1999

Zborník mapuje výsledky divadelnej sezóny 1998/1999 a podáva celkový obraz o stave súčasného divadla (profesionálne i amatérske divadlo, činohra i opera) a drámy na Slovensku. Svoje názory na súčasné aj minulé divadelné trendy tu prezentuje spolu 37 autorov – teatrológov a praktických divadelníkov.

Jana Bžochová-Wild: Hamlet: dobrodužstvo textu

LCA Levice, 1998, 266 s.

Kniha HAMLET: DOBRODRUŽSTVO TEXTU bola publikovaná ako prvá knižná shakespearovská monografia na Slovensku. Autorka detailne predstavuje najvplyvnejšie kritické názory na tragédiu Hamlet (1603) za obdobie štyroch storočí a predstavuje Shakespearovu hru ako jeden z najdôležitejších textov našej kultúry, na ktorom možno sledovať dejiny západného myslenia.
Autorka podrobne analyzuje aj slovenské preklady hry od konca 18. storočia dodnes. V analýzach prekladov uplatnila súčasné kultúrne teórie (dekonštrukcia, rodové teórie). Sleduje aj inscenačnú tradíciu Hamleta v slovenskom divadle (1920 – 1998) a prístupy divadelných tvorcov zasadzuje do širšieho kultúrneho kontextu.

Monografia bola ocenená Výročnou cenou Asociácie organizácií spisovateľov Slovenska a Prémiou Literárneho fondu.

Leslie Dunton-Downer, Alan Riding: Shakespeare. Základná príručka

Preklad Jana Bžochová-Wild. Ikar Bratislava, 2006, 480 s.

SHAKESPEARE – ZÁKLADNÁ PRÍRUČKA je prehľadný ilustrovaný sprievodca životom a tvorbou Williama Shakespeara. Popri životopisných a kultúrnych súvislostiach predstavuje všetkých jeho 39 hier a nedramatické básnické dielo. Každý zo štyroch typov hier – historické hry, komédie, tragédie a romance – je dôkladne predstavený aj ako žáner. Každej hre je venovaná osobitná kapitola so základnými faktami o pozadí diela, s citátmi zo slovenských prekladov, so zoznamom a charakteristikou osôb, zhrnutím deja. Podkapitoly k jednotlivým dielam predstavujú hry z hľadiska ich textu, inscenačných dejín, resp. ich kultúrnych presahov. Prehľadne pojednané je aj Shakespearovo nedramatické dielo. Bohatý obrazový materiál sa vzťahuje k historickým súvislostiam Shakespearovho diela až po súčasnosť; obsahuje dobové ilustrácie a fotografie z najslávnejších uvedení Shakespearových hier.

Soňa Šimková: Strehler. Divadlo v znamení réžie

Stimul Bratislava, 1997, 125 s.

Giorgio Strehler (1921 – 1997) patril medzi najslávnejších režisérov povojnového divadla. Založil Piccolo Teatro di Milano, pokladané za talianske národné divadlo.

Autorka monografie Soňa Šimková sprevádza čitateľa Strehlerovými ťažiskovými inscenáciami Goldoniho, Čechova, Shakespeara, Brechta a Pirandella (Sluha dvoch pánov, Hry o letnom byte, Škriepky v Chiozze, Višňový sad, Kráľ Lear, Búrka, Žobrácka opera, Dobrý človek zo Sečuanu, Život Galilea, Obri z hôr, Šesť postáv hľadá autora). Poetiku režiséra zároveň zasadzuje do súvislostí európskeho divadla a kultúry. Charakterizuje ju ako divadlo klasickej orientácie, ktoré stojí na viere v slovo, na harmónii, radosti, hĺbke a jasnosti, divadlo mozartovsky slnečné a aktívne.

Autorka podrobne a plasticky opisuje fyzickú akciu na scéne, herectvo, výtvarné riešenie, dynamiku a vysvetľuje ich zmysel. Knihu možno čítať ako učebnicu réžie alebo dramaturgie, pretože sa tu na detailne a názorne vysvetľuje umenie režiséra a javiskovej interpretácie.

Soňa Šimková: Moliére na Slovensku

Tatran Bratislava, 1989, 310 s.
Autorka popredná romanistka vo svojej monografii sleduje osudy Moli_rovho dramatického diela na Slovensku. Analyzuje prekladateľskú, divadelnú a kritickú recepciu, pričom nestráca zo zreteľa ani francúzsky kontext. Podáva plastický obraz premien a vývoja prekladateľskej praxe Moli_ra na Slovensku, pričom dokladá, ako preklad ovplyvňuje vývoj divadelného myslenia a neraz aj „režíruje“ inscenáciu. Dramaturgické, inscenačné aj editorské iniciatívy zasadzuje do dobových spoločensko-politických a kultúrnych súvislostí. Uplatňuje literárnovedný a divadelnokritický pohľad. Publikácia predstavuje výrazný čin v slovenskej teatrológii.Antológia súčasnej francúzskej drámy a jej analýz

DÚ Bratislava a DF VŠMU, 2007

Antológia prináša reprezentatívny výber súčasných francúzskych drám od Michela Vinavera (Portrét ženy, preklad E. Flašková), Enza Cormanna (Búrka trvá, preklad: E. Flašková), Bernarda-Marie Koltesa (V samote bavlníkových polí, preklad M. Jurovská) a Jeana-Luca Lagarcea (Som doma a čakám, že príde dážď, preklad: B. Panáková). Štvoricu dramatikov dopĺňa štúdia súčasnej francúzskej drámy a jej predstaviteľov od teatrológa Patricea Pavisa v preklade poprednej teatrologičky Sone Šimkovej, ktorá je zároveň editorkou publikácie. Cieľom knihy je čitateľovi predstaviť čo najvýstižnejšie uvažovanie o francúzskom modernom divadle. Každý z autorov totiž reprezentuje určitý prúd a štýl písania, ktorý ešte stále vyživuje a inšpiruje nielen francúzske, ale aj európske javiská. Publikácia vznikla v rámci programu OPEN medzinárodného projektu Európska dielňa prekladu a s podporou Európskej únie, Generálneho riaditeľstva pre kultúru a vzdelávanie, v rámci programu Kultúra 2000; v spolupráci Divadelného ústavu Bratislava, Európskej dielne prekladu a Národného divadla Orléans.

Paul Claudel: Hry

DÚ Bratislava, 2007

Paul Claudel patrí k pilierom francúzskeho kultúrneho a duchovného života v dvadsiatom storočí. Navzdory bolestným ponorom do konfliktov ľudského srdca, ducha a zmyslov, do zápasov duše s telom Claudelove hry sú sugestívnym podobenstvom o opodstatnenosti našej existencie v stvorenom svete a ľudskej lásky spájajúcej sa s obetou a láskou k bohu. Slovenský výber, ktorý zostavila Michaela Jurovská, prináša Claudelove ťažiskové texty pre divadlo v preklade Karola Strmeňa (Saténová črievica), Ladislava Franeka (Zvestovanie), Jely Krčméry-Vrtelovej (Jana z Arcu na hranici) a zostavovateľky výberu (Poludnie životov, Kniha o Krištofovi Kolumbovi). Dopĺňajú ho štúdie Sone Šimkovej a Ladislava Franeka, ako aj Kalendárium Claudelovho života a tvorby z pera Michaely Jurovskej. Publikácia vznikla v rámci programu OPEN medzinárodného projektu Európska dielňa prekladu a s podporou Európskej únie, Generálneho riaditeľstva pre kultúru a vzdelávanie, v rámci programu Kultúra 2000; v spolupráci Divadelného ústavu Bratislava, Európskej dielne prekladu a Národného divadla Orléans.

Nadežda Lindovská a kolektív autorov: Magda Husáková-Lokvencová, prvá dáma slovenskej divadelnej réžie

DÚ a VŠMÚ 2008

Kolektívna knižná monografia je prvou a jedinou publikáciou venovanou osobnosti a dielu JUDr. Magdy Husákovej-Lokvencovej (1916 – 1966). Publikácia vznikla na základe archívneho prvovýskumu, reflektuje a mapuje bohatú tvorbu prvej slovenskej profesionálnej divadelnej režisérky, ktorá v divadle, rozhlase a televízii vytvorila viac ako päťdesiat inscenácií. Monografia dokumentuje podiel Magdy Husákovej-Lokvencovej na formovaní modernej slovenskej divadelnej réžie a herectva. Zároveň upozorňuje na nezanedbateľný prínos žien – intelektuálok pre rozvoj slovenskej kultúry, stáva sa príspevkom k výskumu ženskej tvorby na Slovensku. Kniha obsahuje štúdie odborníkov z oblasti dramatických umení, dokumenty z pera Magdy Husákovej-Lokvencovej, rozhovory s režisérkou a o režisérke, spomienky pamätníkov a bohatý obrazový materiál. Publikované štúdie, viaceré dobové materiály, informácie, fotografie a fakty sú zverejnené po prvý raz.

Valere Novarina: Hry

DÚ Bratislava 2006

Dielo významného francúzskeho dramatika, režiséra a výtvarníka Valera Novarinu vychádza na Slovensku v knižnej podobe prvýkrát. Dramatické texty – monológy List hercom a Louisovi de Funes a hru Imaginárna opereta (s predslovom Leopolda von Verschuera) vydáva v rámci edície Nová dráma / New Drama Divadelný ústav Bratislava v preklade Eleny Flaškovej ako súčasť medzinárodného projektu Európska dielňa prekladu. Elena Flašková je vedúca Katedry jazykov na VŠMU v Bratislave. Text List hercom vznikol počas skúšobného obdobia Novarinovej hry Lietajúca dielňa v januári 1974 a bol určený hercom rovnomennej inscenácie. Text Louisovi de Funes je fiktívny monológ populárneho filmového komika sedemdesiatych rokov. Obidva texty sú poctou hereckému umeniu. Imaginárna opereta je ako bujarý sen plný nezvyčajných postáv, pochodujúcich, tancujúcich a spievajúcich slov, všetkých slov, ktoré sme sa kedy naučili. Divadelný inštitút mal česť Valéra Novarinu, ktorého dielo otváralo okrem iného aj prestížny Festival v Avignone 2007, privítať na svojej pôde a predstaviť bratislavskému publiku prostredníctvom prednášok, čítania v Štúdiu 12 a scénickou prezentáciou v podaní francúzskych umelcov na doskách Astorky.

Durchbrochene Linien. Zeitgenössisches Theater in der Slowakei

Zostavovatelia Johannes C. Hoflehner, Martina Vannayová, Marianne Vejtisek. Vydavateľ Theater der Zeit, Berlin, 2007, 204 s.

Zborník esejí, rozhovorov a pasáží z hier súčasného slovenského divadla. Obsahuje divadelnohistorické príspevky S. Šimkovej a V. Štefka.