doc. PhDr. NADEŽDA LINDOVSKÁ, PhD.
* 1959
lindovska

Štúdium divadelnej vedy absolvovala v r. 1983 v Moskve (GITIS – Štátny inštitút divadelného umenia).
Na VŠMU pôsobí od roku 1984, od r. 1992 ako vysokoškolská učiteľka, od r. 1998 ako docentka. Prednáša dejiny divadla, vedie semináre venované ruskému divadlu a dráme, divadelnej kritike, analýze inscenácie, úvodu do výskumu divadla, feministickému divadlu a iné. Realizuje workshop venovaný hereckej technike Michaila Čechova.
Absolvovala viacero študijných pobytov v Rusku. Dlhoročne odborne spolupracuje s Asociáciou Divadelná Nitra, Divadelným ústavom v Bratislave, Slovenskou akadémiou vied, AICT – Slovensko. Členka Záujmového združenia žien Aspekt.
Autorka desiatok divadelných recenzií a štúdií publikovaných na Slovensku aj v zahraničí. Spoluautorka viac ako dvadsiatich teatrologických a umenovedných knižných publikácií. Zúčastňuje sa na domácich a zahraničných odborných konferenciách. Systematicky sa sústreďuje na tri tematické okruhy: ruské divadlo, slovenské divadlo, ženy a divadlo.
Do e-learningového projektu VUDU (Virtuálna univerzita divadelného umenia) pripravila učebný modul Dramatik A. P. Čechov.
Autorka monografie Magda Husáková-Lokvencová. Prvá dáma slovenskej divadelnej réžie (Bratislava, 2008), za ktorú získala Výročnú cenu Literárneho fondu za teatrológiu 2009.

prof. PhDr. ZUZANA HLAVENKOVÁ-BAKOŠOVÁ, PhD.
*1947
hlavenkova

Študovala na Divadelnej fakulte VŠMU odbor divadelná veda (1965 – 70). Po absolutóriu pôsobila v Kabinete divadla a filmu SAV a neskôr v Umenovednom ústave SAV (1970 –1978), v Divadelnom ústave v Bratislave (1978 – 91), od roku 1991 pôsobí na DF VŠMU najskôr docentka (1993), neskôr profesorka (2003) na katedre divadelnej vedy Divadelnej fakulty VŠMU, kde prednáša dejiny herectva, metódy a techniky hereckého umenia a aktuálne tendencie súčasného činoherného divadla a jeho premeny.
Autorka množstva článkov, kritík a štúdií, ako aj knižných publikácií: Pantomíma v súvislostiach histórie a súčasnosti (1978), Od teórií a techník k tvorivosti v herectve (1980), monografia Čas činohry (1990), monografia Zita Furková – Smiech a plač alebo Stopy v prachu hereckých dní (1999), monografia Kolotoč herectva – Divadlo Astorka 1990 – 2000 (2001), Elixír smiechu – Jozef Kroner a Kronerovci (2010).
Spoluautorka zborníkov: Režisér Miloš Pietor (1992), Divadlo na Korze (1994), Ctibor Filčík (1996), Mikuláš Huba (1995), Hana Meličková (1996), Slovenský hraný film 1970 – 1990 (1995), Otvorené divadlo v uzavretej spoločnosti (1996), Symbolizmus v kontextoch a súvislostiach (1999), Stretnutie kultúr a divadlo (2000), Poetika a politika (2004), zborník Prednášky o divadle I. (2005) a Čechov medzi nami (2005), Dušan Hanák – 3 scenáre (Praha, 2006), Peter Scherhaufer – „režisér šašků” (Bratislava, 2006), Magda Husáková-Lokvencová, prvá dáma slovenskej profesionálnej réžie (2008).
Spoluautorka encyklopédií a slovníkov: EDUS I. – II. (1989 – 90), Slovník světového divadla 1945 – 1990 (Praha, 1998), Encyklopédia Belliana. Prispela do zahraničných zborníkov Don Juan and Faust in the XXth Century (Praha, 1991), Divadlo v člověku, Člověk v divadle (Brno, 1997), L´Europe et son Combat pour la Liberté (Paris, 1996), Modern Theatre in different cultures (Varšava, 1997), Teatry narodowe – tradycja i wspolczesnošč (Czeszyn, 2003), Collective creation (Montréal, 2009).
Členka viacerých zahraničných asociácií (FIRT, IUTA, ITI, AICT), publikuje v zahraničí, zúčastňuje sa na zahraničných a domácich konferenciách a kongresoch s príspevkami o slovenskom súčasnom divadle a problematike slovenského herectva doma aj v zahraničí (Praha, Brno, Athény, Montréal, Krakow, Kolín, Urbino, Liege, Leicester, atď.)
Je autorkou niekoľkých rozhlasových hier (Hra s hlasmi, Jeanne, Johanna, Jana, Ostrovy a Úbohá Agatha) a poézie, publikuje v časopisoch (Romboid, Tvorba, Slovenské pohľady). Odborné články, štúdie, eseje, úvahy publikuje v časopisoch Javisko, kød, Slovenské divadlo, v zahraničí Svět a divadlo, Revue d´Histoire, Theatre, Ballet, atď.

V rokoch 1992 – 1998 bola prodekankou pre vedu a výskum na DF VŠMU, dnes vedúca katedry divadelných štúdií – teória a kritika divadelného umenia.

prof. PhDr. JANA BŽOCHOVÁ-WILD, PhD.
Garantka študijného programu teória a dejiny divadla.

wild

Absolvovala štúdium divadelnej a filmovej vedy na VŠMU v Bratislave. Od 1991 tu pôsobí na katedre divadelných štúdií. Prednáša anglickú a nemeckú drámu a divadlo.
Od polovice 90. rokov sa zaoberá najmä tvorbou Williama Shakespeara: publikovala knižné monografie Hamlet: dobrodružstvo textu (1998), Úvod do shakespearovského divadla (1999), Začarovaný ostrov? Shakespearova Búrka inak (2003) a Malé dejiny Hamleta (2007).
Do e-learningového projektu VUDU (Virtuálna univerzita divadelného umenia, 2006) pripravila učebný modul Shakespeare v XX. storočí.
Publikovala štúdie k inscenačnej a prekladateľskej recepcii Shakespeara na Slovensku v kolektívnych zborníkoch: Otvorené divadlo v uzavretej spoločnosti (1997), Poetika a politika (2004), Prednášky o divadle (2004), Ako sa vám páči Shakespeare? (2007).

Pre časopis Aspekt zostavila a preložila výber z feministickej shakespearistiky Recepcia Shakespeara: Od čítania žien k feminizmom (Aspekt, 2/2001).

Z angličtiny preložila obsiahle knižné kompendium Shakespeare. Základná príručka (2006). Z nemčiny preložila romány C. Heina (Cudzí priateľ, 1989) a E. Jelinek (Milenky, 1999, 2004); do nemčiny preložila divadelné hry Viliama Klimáčka Nuda na pláži (Ein Akt auf dem Strand, 1999), Sissi (2011) a hru pre deti divadla PIKI Paskudárium (Gfrastarium, 2000).
V súčasnosti spoluzostavuje a spolurediguje 5-zväzkové teatrologické Vybrané dielo Jána Jaborníka (vyjde 2011 až 2013) k dejinám slovenského divadla.
Publikuje kritiky a štúdie z oblasti slovenského, anglického a rakúskeho divadla a drámy. Spolupracovala s časopismi Slovenské pohľady (1989 – 93), spoluredigovala týždenník Kultúrny život (1990 – 93), časopis Svět a divadlo (1992 – 2000), revue Divadlo v medzičase (1999 – 2003) a časopis Scéna SND (2007 – 08).
Ako spoluautorka a redaktorka sa podieľala na Encyklopédii dramatických umení Slovenska (1989), ako odborná redaktorka na preklade diela E. Fischer-Lichte Dejiny drámy (2003) a iných.
Absolvovala študijné pobyty na univerzitách v Londýne, Cambridge, Regensburgu a vo Viedni. R. 2006 a 2007 pôsobila ako hosť aj na Bratislavskej medzinárodnej škole liberálnych štúdií (BISLA).

Za svoju kritickú a prekladateľskú činnosť získala viacero ocenení (Výročná cena Asociácie spisovateľov Slovenska, 1999; Cena Zory Jesenskej, 2000; Cena Rakúskeho úradu spolkového kancelára, 2001).

prof. PhDr. VLADIMÍR ŠTEFKO, CSc.
*1942
stefko

Na VŠMU pôsobí ako pedagóg divadelnej kritiky od roku 1994. Venuje sa dejinám slovenského divadla.
Históriu ochotníckeho divadla spracoval v publikáciách Slovenské ochotnícke bábkové divadlo (1979), Slovenské ochotnícke divadlo 1830 – 1980 (1983), je autorom časti Dejiny slovenského ochotníckeho divadla od r. 1920 – 1980 (1983), Premeny slovenského ochotníckeho divadla (1984).
Autor monografií Divadlo, ktoré vzniklo (Divadlo SNP Martin, 1984), Divadelná Nitra (1989), Naďa Hejná (1986), Slovenská činohra 1938 – 1945.
Publikoval v kolektívnych zborníkoch o významných osobnostiach a obdobiach slovenského divadla: Režisér Miloš Pietor (1992), Ctibor Filčík (1996), Hana Meličková (1996), Človek od inakiaľ Ivan Mistrík (2007), Otvorené divadlo v uzavretej spoločnosti (1996), Umenie v službách totality (2001), Prednášky o divadle I. (2004). Roku 2001 publikoval výber z kritík Svedectvá o divadle (ed. B. Čahojová).
Vyše štyridsať rokov píše o slovenskom divadle, publikuje v odborných periodikách Slovenské divadlo, Javisko a KØD.
Ako hlavný zostavovateľ a autor pripravuje publikáciu Dejiny slovenskej drámy v 20. stor.

prof. PhDr. SOŇA ŠIMKOVÁ, CSc.
*1944
simkova

R. 1968 na VŠMU absolvovala odbor divadelnej dramaturgie, 1968 – 1970 postgraduálne štúdium romanistiky a germanistiky na Univerzite Bazilej, Švajčiarsko.
Od r. 1971 pedagóg dejín svetového divadla na katedre divadelnej vedy DF VŠMU. Titul CSc. získala v Umenovednom ústave SAV r. 1980 za prácu Molière na Slovensku. V r. 1982 titul PhDr. a hodnosť docenta. V r. 1997 hodnosť profesora. V pedagogickej práci sa venuje predovšetkým frankofónnej dráme a divadlu. Vedie tiež semináre analýzy predstavení.
Absolvovala viacero zahraničných stáží a prednáškových pobytov: v r. 1992 semester pôsobila pedagogicky na Université Paris 8, Francúzsko.
Je autorkou knižných publikácií: Molière na Slovensku (1989), Strehler: Divadlo v znamení réžie (1997), učebníc a skrípt: Súčasné francúzske divadlo (1985) a kol.: Vantuch, A. – Povchanič, Š. – Kenížová-Bednárová, K. – Šimková, S.: Dejiny francúzskej literatúry – kapitola Súčasné francúzske divadlo (1995).
Publikovala množstvo vedeckých a odborných štúdií a doslovov v zborníkoch, časopisoch a knižných publikáciách doma a v zahraničí o modernej a postmodernej réžii a dramatike (A. Mnouchkine, R. Wilson, P. Sellars, R. Lepage, P. Chéreau, V. Strnisko, R. Polák, J. Nvota, Ľ. Vajdička, B.-M. Koltès, P. Claudel, E. Ionesco, J.-P. Sartre, R. Sloboda, S. Štepka, atď.).
Je editorkou viacerých medzinárodných zborníkov: Stretnutie umení a divadlo (2000), Klišé Európa (2005), Antológia súčasnej francúzskej drámy a jej analýz (2008). Preložila (spolu s E. Flaškovou) a vedecky redigovala prvé slovenské vydanie Divadelného slovníka od Patricea Pavisa. (2005). Preložila viaceré divadelné hry (Molière, Feydeau, Marivaux, Confortès, Cousse).
V r. 1992 – 1996 zastávala post prodekanky a prorektorky VŠMU, v r. 1998 – 2010 bola vedúcou katedry divadelnej vedy. Ako viceprezidentka a prezidentka Edukačného výboru ITI/IIT UNESCO (1993 – 2004) a v súčasnosti jeho čestná členka spolupracuje s mnohými zahraničnými inštitúciami a odborníkmi.
Nositeľka viacerých ocenení Litfondu za teatrologickú činnosť. V r. 2010 získala vo Francúzsku cenu za divadelnú pedagogiku Prix François Florent z rúk zakladateľa renomovanej École Florent.

prof. PhDr. BOŽENA ČAHOJOVÁ, PhD.
*1949
cahojovaŠtudovala na Divadelnej fakulte VŠMU. V súčasnosti pôsobí ako pedagogička.

Prednáša teóriu drámy a divadla, vedie autorské semináre na DF VŠMU. Od r. 2009 je pedagogičkou aj na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. Na katedre žurnalistiky prednáša mediálne kompetencie a vedie mediálny ateliér.
Slovenský rozhlas odvysielal viac ako dve desiatky jej rozhlasových hier a rozprávok. Je autorkou 20 divadelných hier. Viaceré z nich sú preložené do angličtiny a nemčiny.
Výber siedmich z nich – pod názvom Hodina pre tiene – Modrý Peter (Levoča, 1999) – získal roku 2000 Prémiu Literárneho fondu za drámu. Roku 1994 sa stala finalistkou medzinárodnej súťaže 1. Europaischen Dramatiker Wettbewerb hrou Cesta pre bosých. Finalistkou súťaže o Cenu Nadácie Alfréda Radoka sa stala hrou Hodina pre tiene (1994) a hrou Cesta pre dúhu (1995). Jej divadelný debut Studňa uviedlo Divadlo Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene (1989) a Divadlo Andreja Bagara v Nitre (1990). Roku 1997 inscenovali jej Údolie zabudnutých v Kanade v réžii Lauren McConnell. Poľský rozhlas odvysielal jej rozhlasovú rozprávkovú hru O rieke, čo z brehu vystúpila. Jej divadelné hry inscenovali viaceré ochotnícke súbory. Divadelnú hru Cesta pre dúhu uviedol Kis Kysáč v Srbsku v r. 2010 v réžii Jána Privizéra. V tom istom roku sa inscenácia stala víťazom XIII. ročníka Festivalu Aničky Jurkovičovej v Novom Meste nad Váhom.
Božena Čahojová je autorkou kníh o divadle: Slovenská dráma a divadlo v zrkadlách moderny a postmoderny (Divadelný ústav, Bratislava, 2002) a Pútnici a tuláci v umení 20. storočia (Tatran, 2009). V roku 2009 vyšla vo vydavateľstve Don Bosco jej próza Cesta za Malým princom.

doc. ZDENKA PAŠUTHOVÁ, ArtD.
*1976
Poverená vedením katedry.
pasuthova

Štúdium dramaturgie na DF VŠMU v Bratislave, dramaturgička, teatrologička.
Po skončení magisterského štúdia na VŠMU (1999) pracovala ako dramaturgička v medzinárodnom dome umenia pre deti Bibiana v Bratislave, neskôr ako dokumentaristka v Divadelnom ústave.
V rámci externého doktorandského štúdia (abs. 2009) na katedre réžie a dramaturgie sa venovala výskumu európskych kontextov tvorby Jána Chalupku.
V súčasnosti pracuje na katedre divadelných štúdií Divadelnej fakulty VŠMU v Bratislave. Ako hlavný predmet prednáša dejiny slovenského a českého divadla.
Venuje sa tiež publikačnej a vedeckej činnosti v oblasti teatrológie, ale aj praktickej dramaturgickej a autorskej tvorbe.