Svoradova 4
813 01 Bratislava

Vedúci katedry: prof. Peter Čanecký
Kontakt: canecky@vsmu.sk, tel.: 59 30 35 55

Tajomník katedry: doc. Milan Rašla

Študijný poradca: doc. Milan Rašla

Bakalársky študijný program

Odbor štúdia 2.2.4 divadelné umenie
Rozsah a forma štúdia: 6 semestrov / denné
divadelná scénografia
 – garant študijného programu prof. Peter Čanecký

Magisterský študijný program

Odbor štúdia 2.2.4 divadelné umenie
Rozsah a forma štúdia: 4 semestre / denné
divadelná scénografia – garant študijného programu prof. Peter Čanecký

Doktorandský študijný program

Odbor štúdia 2.2.4 divadelné umenie
Rozsah a forma štúdia: 6 semestrov / denné
10 semestrov / externé
divadelná scénografia – garant študijného programu prof. Peter Čanecký
spolugaranti: doc. Alexandra Grusková, doc. Ján Kocman

Učitelia katedry

Interní:
prof. Peter Čanecký (scénická a kostýmová tvorba, kostýmová realizácia)
prof. Jozef Ciller (scénická tvorba)
doc. Ing. Viliam Gruska (scénická realizácia)
doc. Alexandra Grusková (kostýmová tvorba, kostýmová realizácia)
doc. Ján Kocman (kostýmová tvorba, kostýmová realizácia, scénické svetlo)
doc. Milan Rašla (scénografický atelier, maľba)
PhDr. Tomáš Surý, ArtD. (dejiny umenia)
Mgr. Eugénia Sikorová (teória a dejiny umenia, hmotná kultúra, teória a dejiny scénografie)
akad. soch. Oleg Fintora (grafika, počítačová podpora tvorby)

Externí:
PhDr. Darina Pavlů (hmotná kultúra)
Ing. arch. Katarína Okálová (perspektíva a osvetlovanie, základy architektúry)
Mgr. art. Jozef Kurinec (sochárstvo)
akad. mal. Iveta Ledererová (kreslenie, maľba, kostýmová realizácia)

Cieľ a obsah štúdia študijných programov

Divadelná scénografia – bakalársky študijný program
Štúdium je zamerané na získanie odbornosti vo výtvarnom umení s dôrazom na rozvíjanie talentových predpokladov študentov a získanie teoretických vedomostí a praktických zručností potrebných k tvorivej umeleckej činnosti v oblasti voľných umení a dizajnu scénickej a kostýmovej výpravy. Štúdium je prepojené so študijnými programami fakulty v odbore divadelné umenie. Absolvent bakalárskeho štúdia získa praktické a teoretické poznatky z oblasti výtvarného umenia a zvláda ich použitie pri výkone povolania, alebo pri pokračovaní v nadväzujúcom vysokoškolskom štúdiu. Získa prehľad o historických a súčasných podobách výtvarného umenia a hmotnej kultúry. Osvojí si praktický základ tvorivých postupov a metód na vznik dizajnu výpravy javiskového diela. Absolvent vie spolupracovať s divadelnými odbormi – réžia, dramaturgia, herectvo a produkcia. Je schopný vytvoriť, prezentovať a obhájiť vlastné dielo i zabezpečiť jeho realizáciu. Absolventi štúdia sa uplatňujú ako výtvarníci v slobodnom povolaní, scénickí a kostýmoví výtvarníci v médiách a reklamných agentúrach, ako pracovníci kultúrnych zariadení a vo výchovno – vzdelávacej a organizačnej činnosti.
Divadelná scénografia – magisterské štúdium
Základným cieľom magisterského štúdia divadelnej scénografie je vychovať samostatných výtvarníkov, ktorí dokážu v tvorivej spolupráci s režisérom, manažérom a technicko – realizačnými pracovníkmi vytvoriť javiskové dielo, kde uplatnia vlastnú umeleckú predstavivosť, fantáziu a s pomocou všetkých zložiek divadelnej syntézy vzniká štrukturovaný javiskový tvar obsahujúci samostatnú umeleckú výpoveď. Absolvent magisterského štúdia má špecializovanú praktickú i teoretickú prípravu, založenú na štúdiu výtvarného umenia a divadelného umenia. Dokáže ju tvorivo uplatňovať pri výkone svojho povolania ako samostatne tvoriaci divadelný scénograf, alebo pri pokračovaní vo vysokoškolskom štúdiu podľa doktorandského študijného programu. Je schopný koncepčnej a koordinačnej činnosti a medzinárodnej konfrontácie. Je schopný tvoriť výtvarné návrhy scénografických riešení a dokáže používať celý rozsah technologických postupov a médií vyplývajúci z obsahu študijného programu. Je schopný analyzovať a interpretovať svoju tvorbu a vie prezentovať svoju tvorbu v cudzom jazyku. Absolvent sa môže uplatniť ako samostatne tvoriaci výtvarník – divadelný scénograf, člen tvorivého tímu ,po absolvovaní doplňujúceho pedagogického štúdia aj ako učiteľ na základných a stredných školách vo svojom odbore ako pracovník v kultúrnych inštitúciách, v reklame a pod.