doc. doc. Mgr. art. Zdenka Pašuthová ArtD. Katedra divadelných štúdií/ poverená vedením katedry pasuthova@vsmu.sk 02 5930 3539
X