Doplňujúce pedagogické štúdium  predpis 

Doplňujúce pedagogické štúdium – prihláška


Štatút DF

Študijný poriadok (s účinnosťou od 26. 10. 2016)

Organizačný poriadok

Štipendijný poriadok

Smernica o doktorandskom štúdiu


Kritériá uskutočňovania habilitačného konania a konania na vymenúvanie profesorov
v študijnom odbore 2.2.4 pdf
dodatok pdf

Vyhláška 6/2005

Vyhláška 457/2012


Smernica o záverečných prácach
príloha č. 1 (.doc)
príloha č. 2 (.doc)
príloha č. 3 (.doc)
príloha č. 4 (.doc)
príloha č. 5 (.doc)


Uznanie stredoškolského štúdia v zahraničí