HARMONOGRAM AK. ROKA 2017 / 2018

Začiatok akademického roka
(skúšky, oprašovacie skúšky, predstavenia a pod.)
04. 09. 2017
Zápis na štúdium 04. – 16. 09. 2017
Zimný semester
Výučba v ZS 18. 09. – 20. 12. 2017 (14 týždňov)
Skúšobné obdobie ZS 02. 01. – 02. 02. 2018*
Divadelná Nitra 22. 09. – 27. 09. 2017
Letný semester
Výučba v LS 05. 02. – 11. 05. 2018 (14 týždňov)
Skúšobné obdobie LS 14. 05. – 29. 06. 2018*
Veľkonočné prázdniny 30. 03. – 02. 04. 2018
Istropolitana Projekt 08. 06. – 13. 06. 2018
* Prvý termín skúšky je možné vypísať najskôr v poslednom týždni semestra.
Štátne záverečné skúšky
Štátne záverečné skúšky III. (doktorandské)
Dizertačné skúšky jún 2018
Odovzdanie práce k dizertačnej skúške do 28. 02. 2018
Odovzdanie dizertačnej práce do 30. 03. 2018
Štátne záverečné skúšky II. (magisterské) 14. 05. – 01. 06. 2018
Odovzdanie záverečných prác v mag. stupni do 23. 04. 2018
Uzavretie hodnotenia v AiS2 do 11. 05. 2018
Opravné termíny 18. 06. – 29. 06. a 20. – 24. 08. 2018
Štátne záverečné škúšky I. (bakalárske)  21. 05. – 07. 06. 2018
Odovzdanie záverečných prác v bak. stupni do 07. 05. 2018
Uzavretie hodnotenia v AiS2 do 18. 05. 2018
Opravné termíny 18. 06. – 29. 06. a 20. – 24. 08. 2018
Prijímacie skúšky
Prijímacie skúšky pre ak. rok 2018/19
– bakalárske štúdium  29. 01. – 29. 06. 2018
Prijímanie prihlášok  v závislosti od voľby štud. prog.
Prijimácie skúšky pre ak. rok 2018/19
– magisterské štúdium  18. 06. – 29. 06. 2018
Prijímanie prihlášok  do 18. 05. 2018
Obdobie hlavných prázdnin 02. 07. – 17. 08. 2018
Koniec akademického roka 31. 08. 2018
V Bratislave, dňa 24. 05. 2017                          doc. Juraj Letenay, dekan DF VŠMU