HARMONOGRAM AK. ROKA 2016 / 2017

Začiatok akademického roka
(skúšky, oprašovacie skúšky, predstavenia a pod.)
02. 09. 2016
Zápis na štúdium 02. – 16. 09. 2016
Zimný semester
Výučba v ZS 19. 09. – 21. 12. 2016 (14 týždňov)
Skúšobné obdobie ZS 02. 01. – 03. 02. 2017*
Divadelná Nitra 23. 09. – 28. 09. 2016
Letný semester
Výučba v LS 06. 02. – 12. 05. 2017 (14 týždňov)
Skúšobné obdobie LS 15. 05. – 30. 06. 2017*
Veľkonočné prázdniny 14. – 17. 04. 2017
* Prvý termín skúšky je možné vypísať najskôr v poslednom týždni semestra.
Štátne záverečné skúšky
Štátne záverečné skúšky II 15. 05. – 02. 06. 2017
Odovzdanie záverečných prác v mag. stupni do 24. 04. 2017
Uzavretie hodnotenia v AiS2 do 12. 05. 2017
Opravné termíny 19. 06. – 30. 06.
a 21. – 25. 08. 2017
Štátne záverečné škúšky I                                    05. – 23. 06. 2017
Odovzdanie záverečných prác v bak. stupni do 09. 05. 2017
Uzavretie hodnotenia v AiS2 do 26. 05. 2017
Opravné termíny 19. 06. – 30. 06.
a 21. – 25. 08. 2017
Dizertačné skúšky
jún 2017
Prijímacie skúšky
Prijímacie skúšky pre ak. rok 2017/18
– bakalárske štúdium  30. 01. – 30. 06. 2017
Prijímanie prihlášok  v závislosti od voľby štud. prog.
Prijimácie skúšky pre ak. rok 2017/18
– magisterské štúdium  19. 06. – 30. 06. 2017
Prijímanie prihlášok  do 19. 05. 2017
Obdobie hlavných prázdnin 03. 07. – 18. 08. 2017
Koniec akademického roka 31. 08. 2017
V Bratislave, dňa 21. februára 2016                          doc. Juraj Letenay
dekan DF VŠMU