DIVADELNÁ FAKULTA VŠMU

Prijímacie konanie na bakalárske štúdium v ak. roku 2017/2018

 

Ventúrska 3, 813 01 Bratislava 1, tel./fax.: 02/593 03 524, e-mail: veselovska@vsmu.sk (študijné oddelenie) http://www.df.vsmu.sk

Akreditované študijné programy

Bakalárske štúdium

ZT DP PP

2.2.4 divadelné umenie, študijný program herectvo

D

Bc. 3 12–14

2.2.4 divadelné umenie, študijný program divadelná réžia

D

Bc. 3 2–4
2.2.4 divadelné umenie, študijný program divadelná dramaturgia a dramatická tvorba D Bc. 3 6-8

2.2.4 divadelné umenie, študijný program divadelný manažment

D

Bc. 3 10–14

2.2.4 divadelné umenie, študijný program bábkarská tvorba

D

Bc. 3 14–20

2.1.19 dejiny a teória divadelného umenia,
študijný program divadelné štúdiá

D

Bc. 3 8-12

2.2.4 divadelné umenie, študijný program divadelná scénografia

D

Bc. 3 4–8

 

(pozn.: FŠ = forma štúdia, ZT = získaný titul, DP = dĺžka programu v rokoch, PP = počet prijatých)

Prihlášky sa posielajú na adresu:
Študijné oddelenie DF VŠMU
Ventúrska 3
813 01 Bratislava

Poplatok za prijímacie skúšky
Prihláška formou tlačiva ŠEVT: 50,- €
alebo
Elektronická forma prihlášky:    40,- €

(Poplatok za prijímacie konanie v prípade neúčasti na prijímacom konaní bude vrátený vo výške 50%, len na základe predloženého lekárskeho potvrdenia, ktoré treba doručiť na študijné odd. najneskôr do 30 dní odo dňa prijímacieho konania.)

Poplatok za konzultácie k prijímacím skúškam: 20,- € / hod.

Informácie o úhrade poplatkov nájdete tu.

Všeobecné údaje o prijímacom konaní

Prihláška na štúdium musí obsahovať životopis uchádzača, overené kópie výročných vysvedčení, resp. výpis známok za absolvované ročníky na SŠ, ktoré musia byť potvrdené príslušnou školou, lekárske potvrdenielen pre študijný program herectvo a v študijnom programe bábkarská tvorba pred modul bábkoherectvo; uchádzači, ktorí už vykonali maturitnú skúšku, sú povinní spolu s príhlaškou poslať notársky overenú kópiu vysvedčenia o maturitnej skúške. Ďalej je nutné k prihláške priložiť kópiu dokladu o zaplatení poplatku (NIE PRÍKAZU NA ÚHRADU) za prijímacie skúšky.

Prospekt k prijímacím skúškam pre jednotlivé študijné programy, ktorý obsahuje podrobný priebeh talentovej skúšky, dramatické texty, potrebné k vykonaniu skúšky a zoznam odporúčanej literatúry, prípadne domáce zadanie nájdete tu. Ak sa študent hlási na viac študijných programov, podáva si prihlášku na každý študijný program osobitne!
Prihlášku na štúdium je možné zaslať aj v elektronickej forme. Bližšie informácie nájdete TU.

Uplatnenie absolventov

Absolventi sa uplatňujú ako členovia umeleckých súborov profesionálnych divadiel, v médiách, reklamných agentúrach, amatérskych súboroch, slobodnom povolaní a v širokom spektre vedecko-výskumnej, umeleckej, kritickej, publicisticko-žurnalistickej, edičnej, výchovno-osvetovej a organizačno-riadiacej činnosti.

Podmienky prijatia na bakalárske štúdium

 • úspešné ukončenie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania (prijatie uchádzačov, ktorí nemajú absolvovanú maturitnú skúšku, je podmienené predložením dokladu o jej vykonaní najneskôr do 30. 6. 2017, uchádzači, ktorí už vykonali maturitnú skúšku, sú povinní spolu s príhlaškou poslať notársky overenú kópiu vysvedčenia o maturitnej skúške);
 • úspešné vykonanie talentovej prijímacej skúšky;
 • ďalšie podmienky, ktoré sú uvedené pre jednotlivé študijné programy (viď Prospekty jednotlivých študijných programov a webové sídlo DF VŠMU).

Prijímacie konanie prebieha v súlade s §57 zákona č. 131/2002. Cieľom prijímacej skúšky je preveriť úroveň talentu, vedomostí, schopností a zručností uchádzača z hľadiska osobitných nárokov, ktoré pre uchádzača vyplývajú zo zvoleného študijného programu.
Požiadavky na prijatie zahraničných študentov:
Štátni príslušníci členských krajín EÚ a ostatní štipendisti – rovnaké podmienky;

samoplatcovia – talentové prijímacie skúšky, ostatné podmienky sa upresňujú dohodou; bližšie informácie poskytne prodekan pre študijnú činnosť (www.df.vsmu.sk, zamiskova@vsmu.sk).

 

Bakalársky študijný program ako študijný program prvého stupňa sa zameriava na získanie teoretických a praktických poznatkov založených na súčasnom stave vedy a umenia a na zvládnutí ich použitia pri výkone povolania alebo pri pokračovaní v nadväzujúcom vysokoškolskom štúdiu. Absolventi bakalárskeho študijného programu získavajú vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa.

Štandardná dĺžka štúdia pre bakalársky študijný program je 3 roky.
Udeľovaný titul: „bakalár“, v skratke Bc.

Prijímacia skúška

Prijímacie skúšky na umelecké študijné programy majú dve časti, talentovú a všeobecnú. Podrobnosti sú uvedené v Prospekte k prijímacím skúškam (viď Prospekt k jednotlivým študijným programom). Prijímacie skúšky majú ústnu a písomnú formu. Výsledky sú zverejňované na webovom sídle DF VŠMU.

 

ŠTUDIJNÉ PROGRAMY

Herectvo (Bc.)

Rámcový obsah skúšky: povinné texty, texty podľa vlastného výberu, pohybová etuda, interpretácia piesne, úvaha na zvolenú tému, test zo základného umennovedného prehľadu (Podrobnosti sú zverejnené v Prospektoch k bakalárskemu prijímaciemu konaniu 2017/18)

Ďalšie podmienky: dobrý zdravotný stav, bezchybnosť reči, osobnostné predpoklady.

Talentové skúšky majú charakter výberový, etapový a postupový (3. kolá). Komisia overuje a hodnotí dostatočnosť predpokladov pre zvolený študijný program v okruhoch hlasových, rečových a pohybových dispozícií a mieru potenciálneho hereckého talentu, všeobecný kultúrny prehľad, mieru záujmu o divadelné a príbuzné umenia.
Termín podania prihlášky na bakalársky stupeň štúdia do: 16. decembra 2016

Termín konania prijímacej skúšky na bakalársky stupeň štúdia: 16.  20. február 2017   HARMONOGRAM

Termín konzultácií: 14. január 2017 11:00  12:00 hod. v budove Divadelnej fakulty na Svoradovej ul. č. 4

Poplatok za konzultácie k prijímacím skúškam: 20,- € / hod.

Informácie o úhrade poplatkov nájdete tu.

Katedra herectva zároveň organizuje prípravné kurzy.

Kurz

Herectvo (Bc.)

Dĺžka trvania: 3 x 5 hodín = 15 hodín
Poplatok za kurz: 200 €

Obsah:

Skupinový kurz sa koná formou workshopu. Obsahom sú základné postupy a princípy spracovania dramatického textu a realizácia ich javiskového stvárnenia. Účastníci kurzu sú povinní naučiť sa vopred texty uvedené v prílohe a priniesť si so sebou cvičný odev.

Termíny:

3. decembra 2016 • 11:00 hod.

10. decembra 2016 • 11:00 hod.
17. decembra 2016 
• 11:00 hod.

Svoradova 4, III. posch. 
Prihláška: 

Kurzu sa môžu zúčastniť len vopred prihlásení záujemcovia. Vyplnenú prihlášku treba zaslať na adresu michal.vsmu@gmail.com a to najneskôr do 15. 11. 2016.
Pred začiatkom kurzu treba predložiť doklad o zaplatení poplatku, ktorý sa uhrádza výlučne bezhotovostným bankovým prevodom alebo poštovou poukážkou na účet:

Informácie o úhrade poplatkov nájdete tu.

Neúčasť na kurze nie je možné nahradiť v inom termíne a nie je možné za ňu požadovať finančnú náhradu.

Povinné texty:
François Villon – VEĽKÝ TESTAMENT
G. B. Shaw – SVÄTÁ JANA
prihláška

Divadelná réžia (Bc.)

Prvou podmienkou je vypracovanie a odoslanie domácich prác – podrobnosti zadaní sú zverejnené v Prospektoch k bakalárskemu prijímaciemu konaniu 2017/18. Po vyhodnotení domácich prác komisia pozve uchádzača na talentové skúšky.

Talentové skúšky majú tri kolá.
Prvé kolo sa koná formou testu. Test má dve časti. Prvá časť preverí uchádzačovu vzdelanostnú úroveň, intelektuálne zázemie, šírku jeho záujmov, informovanosť v oblasti divadla, literatúry, hudby, výtvarného umenia, prípadne iných umení, motivovanosť jeho záujmu o štúdium. Druhá časť testu preveruje jeho kreativitu.

Druhé kolo pozostáva z viacerých častí, vrátane osobného pohovoru.
V treťom kole uchádzač na pôde školy realizuje praktické zadanie, ktoré dostane od komisie na základe výsledkov druhého kola.Podrobnosti budú zverejnené v Prospekte pre talentové prijímacie skúšky.

Termín podania prihlášky na bakalársky stupeň štúdia do: 10. marca 2017

Termín konania prijímacej skúšky na bakalársky stupeň štúdia:
I. kolo 7. – 8. apríl 2017, II. kolo 29. apríl 2017, III. kolo 30. apríl 2017

 

Divadelná dramaturgia a dramatická tvorba (Bc.)

Prvou podmienkou je vypracovanie a odoslanie domácich prác – podrobnosti zadaní sú zverejnené v Prospektoch k bakalárskemu prijímaciemu konaniu 2017/18. Po vyhodnotení domácich prác komisia pozve uchádzača na talentové skúšky.

Talentové skúšky majú dve kolá.
Prvé kolo sa koná formou testu. Test má dve časti. Prvá časť preverí uchádzačovu vzdelanostnú úroveň, intelektuálne zázemie, šírku jeho záujmov, informovanosť v oblasti divadla, literatúry, hudby, výtvarného umenia, prípadne iných umení, motivovanosť jeho záujmu o štúdium. Druhá časť testu preveruje jeho kreativitu.

Druhé kolo pozostáva z viacerých častí, vrátane osobného pohovoru.
V treťom kole uchádzač na pôde školy realizuje praktické zadanie, ktoré dostane od komisie na základe výsledkov druhého kola.
Podrobnosti budú zverejnené v Prospekte pre talentové prijímacie skúšky.

Termín podania prihlášky na bakalársky stupeň štúdia do: 10. marca 2017 

Termín konania prijímacej skúšky na bakalársky stupeň štúdia:
I. kolo 07. – 08. apríl 2017, II. kolo 29. apríl 2017, III. kolo 30. apríl 2017

 

Divadelný manažment (Bc.)

Talentové skúšky majú dve kolá. Prvé kolo sa koná formou testu. Test má päť častí: povinný test z anglického jazyka, test zo všeobecného spoločensko-kultúrneho prehľadu, test zo základov ekonómie, manažérskej a marketingovej terminológie, test z logiky, prehľad kultúrnej politiky a manažmentu kultúry, úvaha na tému, týkajúca sa predmetu štúdia. V písomných prácach sa hodnotí nielen orientácia v daných oblastiach, ale aj schopnosť vlastnej analýzy problémov a štylistická úroveň prejavu.

Druhé kolo má formu ústnej skúšky a nadväzuje na písomnú časť. Jej cieľom je zistiť vzťah uchádzača k zvolenému predmetu, hĺbku jeho vedomostí, ako aj všeobecný kultúrny prehľad, vrátane schopnosti vyjadrovať sa a prinášať kreatívne riešenia. Okrem záujmu o divadlo a jeho organizáciu a prevádzku sa predpokladá aj základná orientácia vo filme, literatúre, hudbe a ďalších druhoch umenia. Uchádzač by mal preukázať prehľad o súčasnom dianí v divadle, kultúre a o spoločensko-ekonomickej situácii doma i vo svete.

Domáce zadanie: Písomný rozbor organizačnej stránky umeleckej produkcie (divadelné predstavenie, hudobné podujatie alebo iný typ, resp. forma umeleckého podujatia). V rozbore uchádzač analyzuje niektorú z jeho posledných návštev umeleckej produkcie, pričom si osobitne všimne organizačnú stránku tohto podujatia: prípravu, propagáciu, podporu predaja, predaj lístkov, samotný priebeh a jeho podmienky. Dôležitá je samostatnosť. (Podrobnosti obsahuje Prospekt pre talentové prijímacie skúšky na študijný program divadelný manažment).
Termín podania prihlášky na bakalársky stupeň štúdia do: 05. marca 2017

Termín konania prijímacej skúšky na bakalársky stupeň štúdia:
I. kolo 24. marec 2017 (písomné testy), II. kolo 31. marca 2017 (ústne pohovory)

V prípade veľkého počtu uchádzačov o štúdium sa bude termín 2. kola meniť.

 

Bábkarská tvorba (Bc.)

Bábkové divadlo súčasnosti je špecifický druh syntetického umenia, ktorý vychádza z tradícií a súčasných trendov divadla objektu, figuratívneho divadla, post-tradičného bábkového divadla, otvorených scénických foriem a inscenačných postupov. Pre široké spektrum scénických aj alternatívnych produkcií a aktivít, vrátane umelecko-edukačných a relačných vyžaduje tento odbor profesionálne a všeobecne pripravených kreatívnych umelcov – hercov, režisérov, dramaturgov a scénografov. DF VŠMU poskytuje možnosť štúdia všetkých týchto zameraní v novom spoločnom študijnom programe bábkarská tvorba. Študijný program má tri moduly: bábkoherectvo, bábkarská réžia a dramaturgia a bábkarská scénografia a technológia.V prihláške, prosím, uveďte názov študijného programu  názov modulu (príklad: bábkarská tvorba  bábkoherectvo).

Prijímacia skúška trvá tri dni a pozostáva z troch kôl.

Prvý deň – prvé kolo: preverenie všeobecných talentových predpokladov spoločne pre všetky moduly študijného odboru Bábkarská tvorba, prezentácia domácej prípravy na talentové skúšky.

Domáca príprava pozostáva:
1)       Pre modul bábkoherectvo:

 • jedna báseň alebo krátky úryvok z umeleckej prózy slovenského alebo svetového autora so zameraním na detského diváka, časový rozsah: max. 2 minúty,
 • jeden monológ herecky stvárnený podľa vlastného výberu, časový rozsah: max. 2 minúty,
 • divadelný výstup s predmetom alebo figuratívnou bábkou, časový rozsah: max. 5 minút,
 • neverbálna pohybová etuda, časový rozsah: max. 3 minúty,
 • dve piesne – ľudová a ľubovoľný žáner, z toho jedna z nich stvárnená pohybom,
 • kreatívny výstup z akejkoľvek oblasti, v ktorom uchádzač predvedie niečo osobité a zvláštne, čo vystihuje jeho osobnosť a to, v čom je špecifický, časový rozsah: 1 sekunda až 2 minúty,
 • hudobná skladba zahraná na akýkoľvek nástroj.

2)       Pre modul bábkarská réžia a dramaturgia:

 • režijno-scénografický koncept na tému W. Shakespeare: Romeo a Júlia,
 • režijno-scénografický koncept na tému D. Hevier: Buvirozprávky – scénická koláž pre najmenších,
 • náčrt ľubovoľného autorského projektu pre materiálové divadlo/vlastný výber témy, režijno-výtvarná predstava,
 • dve vlastné recenzie na niektorú z iscenácií z repertoáru slovenských profesionálnych a nezávislých bábkových divadiel,
 • vlastná poviedka – rozsah max. 4,
 • sólový výstup s objektom alebo bábkou.

3)       Pre modul bábkarská scénografia a technológia:
kolekcia vlastných domácich prác:

 • plošné práce do formátu A1,
 • priestorové práce vo fotodokumentácii,
 • iné (CD, DVD a pod.).

 

Druhý deň – druhé kolo: talentové skúšky – individuálne pre jednotlivé moduly. Skúšky pozostávajú:
1)       Pre modul bábkoherectvo:

 • skupinová pohybová skúška na overenie základných pohybových a rytmických schopností a osobitosť pohybového prejavu,
 • individuálna skúška na predvedenie pripravených bábkarských etúd,
 • individuálna hlasová skúška – predvedenie naštudovaných piesní a pripraveného textu,
 • individuálna skúška na preukázanie pripravenej pohybovej etudy, monológu a improvizačných schopností.

2)       Pre modul bábkarská réžia a dramaturgia:

 • režijno-priestorové etudy a improvizácie podľa zadania.

3)       Pre modul bábkarská scénografia a technológia:

 • kresba a maľba,
 • tvorba plastiky,
 • zadanie – návrh scény a bábok k jednej z tém:

František Hrubín – Kráska a Zviera (Pavol Dobšinský – Trojruža),

Carlo Collodi – Pinocchio (Nikolaj Nosov – Zlatý kľúčik),

Jonathan Swift – Gulliverove cesty

 

Tretí deň – tretie kolo: kultúrno-informačný test, test z cudzieho jazyka (Aj, Nj alebo Fj) a informačný pohovor s uchádzačom o štúdium. Tretie kolo je spoločné pre všetky tri moduly študijného programu bábkarská tvorba.

Podrobné podmienky sú zverejnené v Prospektoch k bakalárskemu prijímaciemu konaniu 2017/18.

Termín podania prihlášky na bakalársky stupeň štúdia do: 20. februára 2017

Termín konania prijímacej skúšky na bakalársky stupeň štúdia: 20. – 22. marec 2017

 

Divadelné štúdiá (Bc.)

Talentové skúšky majú jedno kolo a konajú sa dva dni. Obsahom je skúšanie talentových predpokladov, vedomostnej úrovne a všeobecného kultúrneho prehľadu uchádzača, aby sa zistila jeho disponovanosť na celý rad činností, ako je hodnotenie, analýza, reflektovanie umeleckej tvorby, ale aj jej príprava, manažovanie, organizovanie a vykonávanie v kontexte slovenskej ale aj zahraničnej society. Posudzovanie uchádzača vychádza z jeho písomných výkonov, domácich (tie zasiela pred začatím pohovorov) aj školských (rozbor zhliadnutej inscenácie), z výsledkov testov a jazykových skúšok, ako aj z ústneho pohovoru, ktorým prijímacie skúšky vrcholia. (Podrobnosti sú zverejnené v Prospektoch k bakalárskemu prijímaciemu konaniu 2017/18.)
Termín podania prihlášky na bakalársky stupeň štúdia do: 15. júna 2017

Termín konania prijímacej skúšky na bakalársky stupeň štúdia: 28. – 29. júna 2017

Termín konzultácií: 13. máj 2017 10:00 v budove starého rozhlasu, Zochova ul. 1,
3. posch., č. d. 322 (z výťahu vpravo)

Poplatok za konzultácie k prijímacím skúškam: 20,- € / hod.

Informácie o úhrade poplatkov nájdete tu.

 

Divadelná scénografia (Bc.)

Rámcový obsah prijímacej skúšky: kolekcia vlastných výtvarných prác (do formátu A2, priestorové práce vo fotodokumentácii), skúška zo scénickej tvorby, skúška z figurálneho kreslenia, kultúrno-informačné testy, skúška z maľby, test z cudzieho jazyka (možnosť výberu z Aj, Fj, a Nj), ústny pohovor.

Priebeh prijímacej skúšky – skúška trvá dva dni a odborná komisia posudzuje priestorové videnie, farebné cítenie, technické myslenie a schopnosť uchádzača vizuálne interpretovať dramatický text. Uchádzač by mal byť zorientovaný v problematike divadla, výtvarného umenia a kultúry. (Podrobnosti sú zverejnené v Prospektoch k bakalárskemu prijímaciemu konaniu 2017/18.)
Termín podania prihlášky na bakalársky stupeň štúdia do: 01. marca 2017

Termín konania prijímacej skúšky na bakalársky stupeň štúdia: 23. – 24. marec 2017