Témy doktorandského štúdia na akademický rok 2018/2019

 

Študijný odbor: 2. 2. 4. Divadelné umenie (ArtD.)

Študijný program: divadelná réžia a dramaturgia

 1. Prof. Juraj Nvota: Tvorba, prínosy a úskalia štylizácie v divadle 21. storočia. Forma štúdia: denná/externá.
 2. Doc. Ján Štrbák: Súčasná réžia ako syntetické umenie. Forma štúdia: denná/externá.
 3. Prof. PhDr. Ida Hledíková, PhD.: Pop-kultúra ako zdroj inšpirácie v bábkovom divadle pre dospelých. Forma štúdia: externá.
 4. Prof. Peter Pavlac: Dramaturgia počítačových hier. Forma štúdia: denná/externá.

Študijný program: divadelná scénografia

 1. Prof. Peter Čanecký: Svetlo ako scénický priestor. Forma štúdia: denná.

Študijný program: bábkarská tvorba

 1. Prof. PhDr. Ida Hledíková, PhD.: Tvorivé trendy v súčasnom bábkovom a materiálovom divadle. Forma štúdia: denná.

 

Študijný odbor: 2. 1. 19. Dejiny a teória divadelného umenia (PhD.)

Študijný program: divadelné štúdiá 

 1. Prof. PhDr. Jana Wild, PhD.: Shakespearove komédie. Forma štúdia: denná/externá.
 2. Doc. Zdenka Pašuthová, ArtD.: Interpretácie historicko-politických tém v slovenskej dráme a divadle. Forma štúdia: denná/externá.
 3. Prof. PhDr. Soňa Šimková, CSc.: Medzi kultúrou a prírodou: Ekológia a ekologické v performatívnych umeniach. Príroda v reflexiiperformatívnych umení.  Forma štúdia: denná/externá.

 

Ďalšie informácie:

Prihláška na doktorandské štúdium sa podáva oficiálnom tlačive: Prihláška na vysokoškolské štúdium doktorandské – tretí stupeň. Uchádzač v prihláške uvedie:

 1. vybraný študijný program a vybranú tému dizertačnej práce,
 2. zvolenú formu doktorandského štúdia.

K prihláške uchádzač priloží:

 1. životopis,
 2. overené kópie dokladov o absolvovaní štúdia (vysokoškolský diplom, vysvedčenie o štátnej skúške, dodatok k diplomu),
 3. rámcový projekt k téme dizertačnej práce (v rozsahu 2 – 4 normostrany, t. j. 0,1 – 0,2 autorského hárku),
 4. súpis publikačnej, umeleckej a ďalšej odbornej činnosti, prípadne posudky a ohlasy týkajúce sa tejto činnosti,
 5. kópiu dokladu o zaplatení poplatku za prijímacie konanie

 

Termín podania prihlášky: do 20. 5. 2018

Výška poplatku (prihláška na akad. rok 2018/2019): 50 eur (pre platby uhradené zo Slovenska a ďalších krajín EÚ je číslo účtu: SK23 8180 0000 0070 0007 2858 (BIC kód) SPSRSKBAXXX – príjmový účet VŠMU, variabilný symbol: 62)

Termín prijímacieho konania: jún – júl 2017

Katedra réžie a dramaturgie: 29. 6. o 11.00

Katedra bábkarskej tvorby: 1. 6. o 8.00

Katedra divadelných štúdií: 27. 6. o 9.30

Bližšie informácie o doktorandskom štúdiu nájdete v sekcii Predpisy/Smernica o doktorandskom štúdiu.

Kontakt: Adriana Dvořáková (študijná referentka pre doktorandské štúdium a DPŠ), dvorakova@vsmu.sk