Témy doktorandského štúdia na akademický rok 2017/2018

 

2. 2. 4. Divadelné umenie (ArtD.)

 1. Divadelná scénografia: Prof. Peter Čanecký: Kostým, ako odev a odev ako kostým v 21. storočí. Forma štúdia: denná. 
 2. Bábkarská tvorba: Doc. Barbora Zamišková, ArtD.: Fenomén figúry v súčasnom slovenskom divadle. Forma štúdia: denná.
 3. Bábkarská tvorba: Doc. Helena Čertíková: Špecifiká hlasovej prípravy bábkohercov. Forma štúdia: externá (momentálne v procese akreditácie).
 4. Bábkarská tvorba: Prof. MgA. Ida Hledíková, PhD.: Špeciálne formy tvorivého prístupu k bábkarskej tvorbe. Forma štúdia: externá (momentálne v procese akreditácie).
 5. Herectvo: Doc. Juraj Letenay: Herecké techniky a herecké cvičenia podporujúce emocionálne otvorenia herca v dramatickej situácii. Forma štúdia: interná/externá.
 6. Herectvo: Prof. Peter Pavlac: Analýza dramatického textu ako základ pre hereckú tvorbu. Forma štúdia: interná/externá.

 

2. 1. 19. Dejiny a teória divadelného umenia (PhD.)

 1. Divadelné štúdiá: Doc. Zdenka Pašuthová, ArtD.: Interpretácie historicko-politických tém v slovenskej dráme a divadle. Forma štúdia: denná/externá.
 2. Divadelné štúdiá: Doc. PhDr. Nadežda Lindovská, PhD.: Nové tendencie súčasného divadla: tvorba na rozhraní divadla, tanca a performancie. Forma štúdia: denná/externá.

 

 

Ďalšie informácie:

Prihláška na doktorandské štúdium sa podáva oficiálnom tlačive: Prihláška na vysokoškolské štúdium doktorandské – tretí stupeň. Uchádzač v prihláške uvedie:

 1. vybraný študijný program a vybranú tému dizertačnej práce,
 2. zvolenú formu doktorandského štúdia.

K prihláške uchádzač priloží:

 1. životopis,
 2. overené kópie dokladov o absolvovaní štúdia (vysokoškolský diplom, vysvedčenie o štátnej skúške, dodatok k diplomu),
 3. rámcový projekt k téme dizertačnej práce (v rozsahu 2 – 4 normostrany, t. j. 0,1 – 0,2 autorského hárku),
 4. súpis publikačnej, umeleckej a ďalšej odbornej činnosti, prípadne posudky a ohlasy týkajúce sa tejto činnosti,
 5. kópiu dokladu o zaplatení poplatku za prijímacie konanie 

 

Termín podania prihlášky: do 8. 5. 2017

Výška poplatku (prihláška na akad. rok 2017/2018): 50 eur (pre platby uhradené zo Slovenska a ďalších krajín EÚ je číslo účtu: SK23 8180 0000 0070 0007 2858 (BIC kód) SPSRSKBAXXX – príjmový účet VŠMU, variabilný symbol: 62)

Termín prijímacieho konania: jún – júl 2017

Bližšie informácie o doktorandskom štúdiu nájdete v sekcii Predpisy/Smernica o doktorandskom štúdiu.

Kontakt: Adriana Dvořáková (študijná referentka pre doktorandské štúdium a DPŠ), dvorakova@vsmu.sk