Predseda Akademického senátu  Vysokej školy múzických umení v Bratislave  v súlade so zákonom  131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle článku 20 a Zásad volieb do AS VŠMU v Bratislave, schválenom Akademickým senátom VŠMU 10. 2. 2014  vyhlasuje doplňujúce voľby na kandidáta/kandidátku na člena/členku AS VŠMU z radov vysokoškolských učiteľov Divadelnej fakulty VŠMU.

VOĽBY SA USKUTOČNIA 6. 5. 2019

vo foyeri Divadla LAB, DF VŠMU

Navrhovať kandidáta/-tku a využiť svoje volebné právo môže každý/-á výsokoškolský/-á učiteľ/-ka  Divadelnej fakulty VŠMU.

Návrhové lístky (ktoré obsahujú meno a priezvisko kandidáta/-ky, pracovné zaradenie, pracovisko a písomný súhlas kandidáta/-ky s kandidatúrou)  sa nachádzajú  na dekanáte DF VŠMU a na webovom sídle fakulty. Po ich vyplnení ich treba odovzdať v zatvorenej obálke označenej DOPLŇUJÚCE VOĽBY na dekanáte DF VŠMU.

Voľby povedie volebná komisia v zložení:

 doc. Ján Štrbák – predseda

doc. Milan Rašla – člen

doc. PhDr. Helena Čertíková – členka

Harmonogram volieb: 

23. 4.    do 14.30 ukončenie podávania návrhov kandidátov (dekanát DF VŠMU)

25. 4.   zverejnenie zoznamu kandidátov na internetovej stránke fakulty a na verejnej výveske

6. 5.       v čase od 10.00 do 14.00 voľby vo foyeri Divadla LAB

7. 5.       zverejnenie výsledku volieb na internetovej stránke a na verejnej výveske fakulty

V Bratislave 9. apríla 2019

prof. Peter Pavlac
predseda AS VŠMU