Vyhláška o výsledku doplňujúcich volieb do zamestnaneckej časti AS VŠMU