Akademický senát Divadelnej fakulty Vysokej školy múzických umení je orgánom Akademickej samosprávy Divadelnej fakulty Vysokej školy múzických umení, skladá sa z volených zástupcov Akademickej obce DF VŠMU.

Akademický senát Divadelnej fakulty Vysokej školy múzických umení a jeho členovia zodpovedajú za svoju činnosť akademickej obci DF VŠMU. Pri výkone svojej funkcie sú členovia senátu viazaní len svojím svedomím, všeobecne záväznými právnymi predpismi a platnými vnútornými predpismi DF VŠMU, pričom dbajú na záujmy DF VŠMU ako celku.