Zápisnica z elektronického hlasovania Akademického senátu DF VŠMU 26.2-1.3.2019

Zápisnica zo zasadnutia Akademického senátu DF VŠMU  10.1.2019