Zápisnica zo zasadnutia  Akademického senátu DF VŠMU 15.5.2019

Zápisnica z voľby zástupcu z radov zamestnancov DF VŠMU do RVŠ 15.5.2019