Zochova 1
813 01 Bratislava

Vedúca katedry: doc. Svetlana Waradzinová

Tajomníčka katedry: Mgr. art. Zuzana Stranovská, ArtD.

Študijný poradca: doc. Svetlana Waradzinová
Kontakt: waradzinova@vsmu.sk, tel.: 59 30 35 03

facebook_icon

 

Bakalársky študijný program


Odbor štúdia 2.2.4 divadelné umenie
Rozsah a forma štúdia: 6 semestrov / denné
divadelný manažment – garantka študijného programu: doc. Svetlana Waradzinová

 

Magisterský študijný program


Odbor štúdia 2.2.4 divadelné umenie
Rozsah a forma štúdia: 4 semestre / denné
divadelný manažment – garantka študijného programu:
prof. PhDr. Zuzana Bakošová Hlavenková, PhD.

 

Učitelia katedry

doc. Svetlana Waradzinová (administrácia a organizácia divadiel, úvod do štúdia divadelného umenia, organizácia divadelného festivalu, marketing umenia, fundraising, diplomový projekt)
Mgr. art. Jana Javorská, ArtD. (administrácia a organizácia divadiel, organizácia divadelného festivalu, prax v divadelnom štúdiu, controlling, realizačný seminár)
Mgr. art. Zuzana Stranovská, ArtD. (administrácia a organizácia divadiel, organizácia divadelného festivalu, prax v divadelnom štúdiu, fundraising a pr v umení, realizačný seminár)
Mgr. Zuzana Mrvová, PhD. (manažérske zručnosti, manažment kultúry a kultúrna politika, projektový manažment, bakalársky seminár, diplomový seminár)
Ing. Katarína Grančičová, PhD. (podnikové hospodárstvo, marketing, podnikanie v malých a stredných podnikoch)
Mgr. Danica Petrovičová (administrácia a organizácia divadiel)
Ing. Katarína Grančičová, PhD. (podnikové hospodárstvo, marketing, podnikanie v malých a stredných podnikoch)
Ing. Vladimír Surový, PhD. (všeobecná ekonomická teória, manažment, podnikové financie)
Ing. Zuzana Joniaková, PhD. (riadenie ľudských zdrojov, strategický manažment)
Mgr. Alena Pániková (neziskové organizácie)
Ing. Magdaléna Feniková (účtovníctvo, dane, neziskové organizácie)
Mgr. Slávka Salajová (právo)
JUDr. Ivana Litvajová (právny seminár)
doc. Jan Kocman (duchovná a hmotná kultúra)
Mgr. Natália Derner-Urblíková (kulturologické koncepcie, medzinárodná kultúrna spolupráca)
Ing. Veronika Soosová, PhD. (controlling)
Michal Knopp (informatika a grafika)
Dávid A. Rakšány, M. A. (anglický jazyk)

 

Interní doktorandi

Matúš Benža, M. A. (nové médiá v marketingu divadla)

 

Cieľ a obsah štúdia študijných programov

Divadelný manažment – bakalársky študijný program
Cieľom štúdia Divadelného manažmentu je pripraviť: manažérov samostatných subjektov vykonávajúcich divadelnú činnosť, flexibilných kultúrnych manažérov projektov, producentov, fundraiserov, pracovníkov marketingových oddelení kultúrnych inštitúcií, pracovníkov ekonomicko-prevádzkových oddelení divadiel a iných kultúrnych inštitúcií s dobrými jazykovými schopnosťami, schopných zapojiť sa aj do medzinárodných kultúrnych projektov.

V rámci štúdia získa študent znalosti na univerzitnej úrovni v manažmente a marketingu, základ aplikovaného manažmentu a marketingu v kultúre a umení, prehľad v ekonomicko-právnych aspektoch kultúrnych organizácií rôznych foriem zriadenia (štátna, MVO, verejná, komerčná) a rôznych druhov kultúry (divadlo, hudba, tanec, výtvarné umenie, voľnočasové aktivity, regionálna kultúra…), osvojí si manažérske a komunikačné zručnosti a získa vedomosti a informácie z teórie a dejín divadla a režijnej a scénografickej práce. Povinnou výučbou sú dva cudzie jazyky, z toho angličtina na mimoriadne vysokej úrovni. Počas štúdia sa poslucháč stretáva so zahraničnými odborníkmi na divadelný a kultúrny manažment na seminároch, vedených v anglickom jazyku. Študenti majú možnosť sa zúčastniť zahraničných stáží a pobytov. Svoje organizačné schopnosti si overujú počas štúdia na národnej aj medzinárodnej úrovni pri zabezpečovaní chodu školského Divadla Lab a na medzinárodnom festivale vysokých divadelných škôl Projekt Istropolitana. Štúdium prebieha v spolupráci s Fakultou podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave na základe Dohody o spolupráci medzi VŠMU a EU.

Divadelný manažment – magisterský študijný program

Cieľom štúdia Divadelného manažmentu je pripraviť na magisterskom stupni: manažérov samostatných subjektov vykonávajúcich divadelnú činnosť, flexibilných kultúrnych manažérov projektov, producentov, vedúcich marketingových oddelení kultúrnych inštitúcií, vedúcich pracovníkov ekonomicko-prevádzkových oddelení divadiel a iných kultúrnych inštitúcií.

Absolvent je divadelný manažér s presahom do kultúrneho manažmentu, so znalosťami o profilovaní a vedení divadiel všetkých typov, o postavení divadla v spoločnosti, o nadačnej činnosti, o financovaní neziskových organizácií u nás a vo svete, s dobrou orientáciou v zahraničnom manažmente kultúry, reflektujúci dejiny a tradíciu európskeho divadla. Jazykové znalosti mu umožňujú komunikovať so zahraničnými partnermi. Má vysoké právne povedomie, hlavne v oblasti autorského práva a hlbokú znalosť divadelnej problematiky.

Osobitnou úlohou v rámci magisterského štúdia je výchova kvalifikovaných tvorcov kultúrnej politiky na celoštátnej i miestnej úrovni, a napokon i tvorcov zákonodarstva pre oblasť kultúry, čo umožňuje špecializácia študenta smerom k oblasti aplikovanej ekonomiky kultúry alebo marketingu umenia.

Absolvent je divadelný manažér, rovnocenný, kreatívny a produktívny člen tímu.