Katedra divadelných štúdií


Zochova 1
813 01 Bratislava

 

Vedenie katedry: doc. Zdenka Pašuthová, ArtD. (poverená vedením)
Kontakt: pasuthova@vsmu.sk
 
Študijný poradca: Mgr. art. Martina Mašlárová
Kontakt: divadelnestudiavsmu@gmail.com

 

Katedra divadelných štúdií zabezpečuje výučbu teoretických predmetov pre študijný odbor divadelné umenie a súčasne je domovskou katedrou pre študijný odbor dejiny a teória divadelného umenia. V rámci tohto odboru každoročne otvára študijný program divadelné štúdiá vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského vzdelávania.

 

Bakalársky študijný program

Odbor štúdia 2.1.19 dejiny a teória divadelného umenia
Rozsah a forma štúdia: 6 semestrov / denné
divadelné štúdiá – garantka študijného programu:
doc. PhDr. Nadežda Lindovská, PhD.

 

Magisterský študijný program

Odbor štúdia 2.1.19 dejiny a teória divadelného umenia
Rozsah a forma štúdia: 4 semestre / denné
divadelné štúdiá – garantka študijného programu:
prof. PhDr. Jana Wild, PhD.

 

Doktorandský študijný program

Odbor štúdia 2.1.19 dejiny a teória divadelného umenia
Rozsah a forma štúdia: 6 semestrov / denné
10 semestrov / externé
divadelné štúdiá –  garantka študijného programu:
prof. PhDr. Jana Wild, PhD.

 

Cieľ a obsah štúdia študijných programov

Bakalársky stupeň

Štúdium poskytuje základný prehľad o historických a súčasných podobách divadla a kontextoch iných humanitných disciplín (literatúra, výtvarné umenie, hudba, sociológia, filozofia, psychológia, kultúrne vedy, antropológia a pod.). Študenti získavajú poznatky z oblasti procesu umeleckej tvorby, organizácie divadelného života, divadelnej teórie, histórie, kritiky a dokumentácie. Štúdium poskytuje humanitný základ, ktorý umožňuje pokračovať v magisterskom štúdiu aj v príbuznom odbore.

 

Magisterský stupeň

Magisterský stupeň štúdia poskytuje prehĺbenie odborného vzdelania. Dôraz sa kladie na aktuálne kultúrne teórie a pestré podoby divadelného umenia. Charakter štúdia je analytický, problémový a výskumný. Vedie študentov k tvorivej bádateľskej a kritickej práci, ktorá ústi do diplomovej práce. Podporuje sa tvorivá umelecká, teoretická a organizačná práca, účasť na kurzoch a dielňach. Prostredníctvom stáží a povinnej praxe sa študenti oboznamujú s fungovaním kultúrnych inštitúcií a podieľajú sa na organizovaní odborných podujatí (semináre, sympóziá, workshopy atď.) a aktivít kultúrneho, umeleckého a vedeckého života. Štúdium umožňuje pokračovať v doktorandskom stupni štúdia aj v príbuznom odbore.