Zochova 1
813 01 Bratislava

Vedúci katedry: Mgr. art. Michal Vajdička

Tajomník katedry: Mgr. art. Michal Režný, ArtD.
Kontakt: michal.vsmu@gmail.com

Študijný poradca: Mgr. art. Peter Šimun

Bakalársky študijný program

Odbor štúdia 2.2.4 divadelné umenie
Rozsah a forma štúdia: 6 semestrov / denné
herectvo – garantka študijného programu: prof. Ingrid Timková

Magisterský študijný program

Odbor štúdia 2.2.4 divadelné umenie
Rozsah a forma štúdia: 4 semestre / denné
herectvo – garantka študijného programu: prof. Ingrid Timková

Doktorandský študijný program

Odbor štúdia 2.2.4 divadelné umenie

Rozsah a forma štúdia: 6 semestrov / denné
10 semestrov / externé
herectvo – garantka študijného programu: prof. Ingrid Timková
spolugaranti: doc. Štefan Bučko, doc. Juraj Letenay

Učitelia katedry

Interní:
prof. Ingrid Timková – herecká tvorba
prof. Emília Vášáryová – herecká tvorba
doc. Štefan Bučko – teória javiskovej reči, umelecký prednes
doc. Juraj Letenay – javiskový pohyb, tanec
Ing. Adriena Bartošová, ArtD. – spev
Mgr. art. Elena Kolek-Spaskov, ArtD. – javiskový pohyb
Mgr. art. Marek Majeský, ArtD. – herecká tvorba
Mgr. art. Michal Režný, ArtD. – technika hlasu
Mgr. art. Katarína Šafaříková, ArtD. – technika javiskovej reči, umelecký prednes
Mgr. art. Stanislava Vlčeková, ArtD. – moderný tanec, klasický tanec
Mgr. art. Ľuboš Kostelný – herecká tvorba
Mgr. art. Ľudmila Machatsová – technika hlasu
Mgr. art. Kristián Seidmann – ansámblový spev, divadlo a hudba
Mgr. art. Peter Mikulík – herecká tvorba
Mgr. art. Peter Šimun – herecká tvorba
Mgr. art. Tatiana Pauhofová – herecká tvorba
Mgr. art. Michal Vajdička – herecká tvorba

Externí:
Mgr. Martina Lichá – spoločensko-politické súvislosti v divadelnom umení
Mgr. art. Peter Weinciller – umelecký prednes
Mgr. Pavol Moisés – spoločenský tanec
Eva Banci – spev

Cieľ a obsah štúdia študijných programov

Herectvo – bakalársky študijný program

Štúdium je zamerané na získanie odbornosti v divadelnom umení s dôrazom na rozvíjanie talentových predpokladov študentov a získanie teoretických vedomostí a praktických zručností potrebných k tvorivej umeleckej činnosti. Štúdium sa zameriava na vnímanie a pochopenie zvládnutia vlastného tela a jeho výrazu, uvoľnenie, otvorenie a posiľňovanie podstatných vrstiev hereckej osobnosti a jej tvorivosti, odkrytie vzťahov v divadelnom diele. Štúdium je úzko prepojené s ďalšími študijnými programami fakulty v odbore divadelné umenie. Absolventi štúdia sú schopní samostatne vytvárať žánrovo odlišné dramatické postavy, dokážu analyzovať dramatickú postavu, budovať jej štruktúru v kontexte situácie a v interakcii s inými postavami. Poznajú význam tvorivosti a osobitosti v procese tvorby a sú pripravení vnímať herectvo ako vedomú tvorbu. Získavajú potrebné „technické“ zručnosti v oblasti hlasovej a pohybovej prípravy. Získavajú podrobné znalosti z dejín svetového a slovenského divadla, orientujú sa v teóriách a metodikách hereckej tvorby a tieto metódy dokážu uplatňovať v praxi, získavajú prehľadné znalosti v dejinách kultúry a súvisiacich humanitných odboroch. Absolventi štúdia sa uplatňujú ako členovia umeleckých súborov profesionálnych divadiel od činoherných a stálych repertoárových až po štúdiové, v divadlách pre deti a mládež, v agentúrnych scénach a skupinách, televízii, filme, dabingu, rozhlase, v širokom okruhu performerskej činnosti, divadle jedného herca a alternatívnych divadelných aktivitách a produkciách, v prípade doplnenia si pedagogického minima aj ako pedagógovia na základných a stredných umeleckých škôl.

Herectvo – magisterský študijný program

Štúdium je zamerané na získanie teoretických a praktických skúseností v metodológii a postupoch tvorivej činnosti, objavovanie nových pohľadov a umeleckých postupov. Štúdium vytvára priestor pre rozvoj imaginácie a kreatívne hľadanie a objavovanie súvislostí v dramatickom diele. Štúdium je úzko prepojené s ďalšími študijnými programami fakulty v odbore divadelné umenie. Absolventi magisterského štúdia (Mgr. art.) získavajú profesionálnu odbornosť v orientácii v divadelnom umení s dôrazom na teoretické a praktické skúsenosti v metodológii a postupoch tvorivej činnosti, rozvoji imaginácie, samostatnej tvorivosti, na objavovanie nových pohľadov a umeleckých postupov, na kreatívne hľadanie a objavovanie súvislostí. Získavajú podrobné znalosti o najaktuálnejších trendoch a tendenciách svetového a slovenského divadla, orientujú sa v súčasných teóriách a metodikách hereckej tvorby a tieto metódy dokážu uplatňovať v praxi, získavajú prehľadné znalosti v dejinách kultúry a súvisiacich humanitných odboroch. Sú schopní samostatne vytvárať žánrovo odlišné dramatické postavy. Dokážu analyzovať dramatickú postavu, budovať jej štruktúru v kontexte situácie a v interakcii s inými postavami. Poznajú význam tvorivosti a osobitosti v procese tvorby a sú pripravení vnímať herectvo ako vedomú tvorbu. Sú schopní vytvárať alebo spolupracovať na projektoch nových mladých autorských divadelných kolektívov a sú otvorení tvorivým podnetom súčasného európskeho a svetového divadelného umenia. Absolventi štúdia sa uplatňujú ako členovia umeleckých súborov profesionálnych divadiel od činoherných a stálych repertoárových až po štúdiové, v divadlách pre deti a mládež, v agentúrnych scénach a skupinách, televízii, filme, dabingu, rozhlase, v širokom okruhu performerskej činnosti, divadle jedného herca a alternatívnych divadelných aktivitách a produkciách, v prípade doplnenia si pedagogického minima aj ako pedagógovia na základných a stredných umeleckých škôl.