Zochova 1
813 01 Bratislava

Vedúci katedry: prof. Roman Polák 

Kontakt: polak@vsmu.sk, tel.: 59 30 35 98

 

Tajomník katedry: Mgr. Miroslav Dacho, ArtD.
Kontakt: dacho@vsmu.sk

Študijný poradca: prof. Ľubomír Vajdička

Bakalárske študijné programy

Odbor štúdia 2.2.4 divadelné umenie
Rozsah a forma štúdia: 6 semestrov / denné
divadelná réžia – garant študijného programu: doc. Ján Štrbák
divadelná dramaturgia a dramatická tvorba –  garant študijného programu:
prof. Peter Pavlac

Magisterské študijné programy

Odbor štúdia 2.2.4 divadelné umenie
Rozsah a forma štúdia: 4 semestre / denné
divadelná réžia – garant študijného programu: prof. Juraj Nvota
divadelná dramaturgia a dramatická tvorba – garant študijného programu:
prof. Peter Pavlac

Doktorandský študijný program

Odbor štúdia 2.2.4 divadelné umenie
Rozsah a forma štúdia: 6 semestrov / denné
10 semestrov / externé
divadelná réžia a dramaturgia – garant študijného programu: prof. Juraj Nvota
spolugaranti: prof. Peter Pavlac, prof. Roman Polák

Učitelia katedry

Interní:

prof. Juraj Nvota (režijná tvorba)

prof. Peter Pavlac (autorský seminár, praktická dramaturgia)

prof. Roman Polák (režijná tvorba)

prof. Ľubomír Vajdička (režijná tvorba, dejiny réžie)

doc. Ján Štrbák (režijná tvorba)

Mgr. art. Marián Amsler, ArtD. (úvod do réžie, režijná tvorba)

Mgr. art. Rastislav Ballek, ArtD. (seminár dejín réžie, filozofia, teória hereckej tvorby)

Mgr. Miroslav Dacho, ArtD. (dejiny réžie, dejiny divadla, analýza dramatického textu)

Mgr. art. Daniel Majling, ArtD. (analýza dramatického textu, kapitoly z literatúry)

Mgr. art. Martin Ondriska, ArtD. (analýza dramatického textu, dramaturgická tvorba)

Externí:

doc. PhDr. Elena Flašková (svetová literatúra, prekladateľský seminár)

Mgr. art. Lenka Garajová, ArtD. (úvod do dramaturgie)

PhDr. Mária Krýslová, PhDr. Ivan Rapoš (psychológia)

PhDr. Zuzana Konopásková (estetika)

Mgr. art. Jozef Koleják (dejiny réžie)

Ciele a obsah štúdia študijných programov

Bakalársky stupeň – divadelná réžia a divadelná dramaturgia a dramatická tvorba

Bakalárske študijné programy poskytujú základnú vysokoškolskú prípravu v oblasti činohernej réžie, dramaturgie a dramatickej tvorby. Ide o prvý stupeň vysokoškolského štúdia, jeho absolvovanie ešte nezaručuje úplnú vysokoškolskú kvalifikáciu pre profesiu režiséra, dramaturga činoherného divadla alebo autora. Cieľom študijného plánu je poskytnúť poslucháčom základné teoretické vybavenie a zoznámiť ich s praktickou divadelnou činnosťou.
Obsah štúdia študijných programov
Študijné plány zahrňujú predovšetkým hlavné predmety (režijná a dramaturgická tvorba, analýza dramatického textu, autorský seminár), formou prednášok a seminárov. Trojročný študijný plán smeruje k schopnosti rozumieť štruktúre divadelnej inscenácie, výsledkom je samostatné vytvorenie menšieho scénického tvaru. Doplnením hlavných predmetov je predmet herecká tvorba. Umožňuje poslucháčom preniknúť do základov hereckej práce, ktorá je základným vyjadrovacím prostriedkom divadla. Cieľom je zoznámiť sa so základnými metódami a nadobudnúť schopnosť uplatniť ich pri vedení väčších divadelných celkov. Hlavná časť študijného programu je doplnená predmetmi z divadelnej histórie (dejiny svetového divadla, dejiny slovenského a českého divadla, dejiny réžie), z divadelnej teórie (teória drámy, teória divadla, teória hereckej tvorby, teória a dejiny scénografie), psychológie, filozofie, estetiky a niektorých ďalších oblastí. Popri historickej a teoretickej oblasti je rozvíjaná aj tvorivá zložka dramaturgického talentu, formou autorských seminárov. Povinnou súčasťou výučby je cudzí jazyk.

Magisterský stupeň – divadelná réžia a divadelná dramaturgia a dramatická tvorba

Ciele a obsah štúdia študijných programov
Základným cieľom magisterského štúdia divadelnej réžie a divadelnej dramaturgie a dramatickej tvorby je vychovať samostatných režisérov a dramaturgov, ktorí dokážu na základe dramatického textu (alebo iného podkladu) vytvoriť javiskové dielo, kde uplatnia vlastnú umeleckú predstavivosť, fantáziu a s pomocou všetkých zložiek divadelnej syntézy vytvoria štruktúrovaný javiskový tvar obsahujúci samostatnú umeleckú výpoveď, prípadne vytvoriť vlastný dramatický text. Nevyhnutnou podmienkou prijatia na magisterské štúdium je absolvovanie bakalárskeho študijného programu so štátnymi bakalárskymi skúškami. Počas magisterského štúdia sa prehlbuje schopnosť teoretickej analýzy dramatického textu, schopnosť jeho komplexnejšej interpretácie a vytvorenia dramaturgicko-režijnej koncepcie javiskového diela, ale aj autorskej tvorby. Študenti vytvárajú samostatné projekty, ktoré musia dôkladne teoreticky pripraviť a následne realizovať. Dôležitým prvkom výchovy k umeniu divadelnej réžie a dramaturgie je aj práca s hercom, hľadanie umeleckej pravdy, autenticity, schopnosť presného režijného vyjadrenia a dramaturgickej analýzy. Práca režiséra s hercom patrí k najťažším zložkám profesie režiséra, a to rovnako v oblasti hľadania a výberu umeleckých prostriedkov, tak v oblasti metodiky a psychológie vzťahu režiséra a herca. Prehlbuje sa spolupráca režiséra s dramaturgom, scénografom, režisér sa učí riadiť celý tím divadelnej inscenácie a zjednocovať toto smerovanie k celistvej umeleckej výpovedi. Výsledkom tohto snaženia je inscenačný projekt v Divadelnom štúdiu Lab. V podmienkach podobných profesionálnemu divadlu si študenti preverujú svoje schopnosti vytvoriť divadelnú inscenáciu. Dvojročné magisterské štúdium je dopĺňané seminármi z oblasti svetovej drámy a divadla, teórie a dejín réžie. Študenti majú možnosť si túto časť štúdia do určitej miery slobodne dotvárať podľa svojej orientácie a v súvislosti s možnosťami školy.