Katedra scénografie

Svoradova 4
813 01 Bratislava

Vedúci katedry: prof. Peter Čanecký
Kontakt: canecky@vsmu.sk, tel.: 59 30 35 55

Tajomník katedry: doc. Milan Rašla

Študijný poradca: doc. Milan Rašla
Kontakt: rasla@vsmu.sk

Aktuálne dianie na Katedre scénografie:
http://scenografia.vsmu.sk

Information about the Department of Scenography in English (PQ2015):
http://scenografia.vsmu.sk/About_Scenography

 

Na Katedre scénografie DF VŠMU je možné scénografiu študovať v troch vzájomne sa prelínajúcich špecializáciách – priestorový dizajn / kostýmový dizajn / svetelný dizajn. Štúdium je zamerané na prípravu profesionálnych divadelných umelcov, so širokými možnosťami uplatnenia sa aj mimo divadelnej praxe.

Študenti sa počas štúdia stretávajú s divadelnou, filmovou a televíznou scénografiou, ale aj s architektúrou, úžitkovým dizajnom, svetelným dizajnom, výstavníctvom, performance. Vo výučbe sú zakotvené klasické výtvarné disciplíny (kresba, maľba, sochárstvo), dokumentačné a projekčné disciplíny, technické predmety, grafický dizajn a vo výraznej miere taktiež ateliérová tvorba.

 

Bakalársky študijný program

Odbor štúdia 2.2.4 divadelné umenie
Rozsah a forma štúdia: 6 semestrov / denné
divadelná scénografia
 – garant študijného programu prof. Peter Čanecký

 

Magisterský študijný program

Odbor štúdia 2.2.4 divadelné umenie
Rozsah a forma štúdia: 4 semestre / denné
divadelná scénografia – garant študijného programu prof. Peter Čanecký

 

Doktorandský študijný program

Odbor štúdia 2.2.4 divadelné umenie
Rozsah a forma štúdia: 6 semestrov / denné
10 semestrov / externé
divadelná scénografia – garant študijného programu prof. Peter Čanecký
spolugaranti: doc. Ján Kocman

 

Učitelia katedry

Interní:

prof. Peter Čanecký
prof. Jozef Ciller
doc. Ing. Viliam Gruska
doc. Ján Kocman
doc. Milan Rašla
PhDr. Tomáš Surý, ArtD.
Mgr. art. Simona Vachálková
Ing. arch. Mgr. art. Peter Mazalan, PhD.
Ing. arch. Mgr. art. Michal Lošonský, ArtD.
Ing. arch. Mgr. art. Ján Ptačin, ArtD.

Externí:

Mgr. Eva Hasalová
PhDr. Darina Pavlů
Mgr. Eugénia Sikorová
Prof. Ing. Alfonz Smola, PhD.
Mgr. Roman Dubnička
Mgr. art. Jozef Kurinec
Akad. mal. Milan Machajdík

 

Cieľ a obsah štúdia študijných programov

Cieľom študijného odboru divadelné umenie a jeho študijných programov je vzdelávanie a výchova divadelných umelcov, rozvíjanie ich talentu, schopností, daností a zručností, potrebných k dosiahnutiu profesionálneho štandardu vo zvolenom študijnom programe. Obsahom je teoretické a praktické osvojovanie si vedomostí, metód a postupov, žánrov a štýlov divadelnej tvorby. Obsah je postavený na individuálnej tvorivosti a realizácii umeleckého diela, resp. umeleckého výkonu. Ten sa dopĺňa štúdiom jednotiek študijných programov z oblasti humanitných a spoločenských vied v rovine postačujúcich a doplňujúcich poznatkov a súvislostí. Vzdelávanie kladie dôraz na kreativitu študenta. Jadro znalostí študijného odboru divadelné umenie tvoria talent, schopnosti, vedomosti a zručnosti, ktoré si osvojuje absolvent ako predpoklad pre jeho uplatnenie na trhu práce a v umeleckom prostredí.

 

Divadelná scénografia – PRIESTOR / KOSTÝM / SVETLO – bakalársky študijný program

(A) Teoretické vedomosti a znalosti procesu tvorby

Absolvent – bakalár divadelného umenia získa a pochopí podstatné fakty, pojmy, princípy a teórie tvorby v divadelnom umení z pohľadu historického a súčasného, vie sa orientovať v systéme tvorivých postupov a metód umeleckej tvorby a aplikovať ich v tvorivom procese, má schopnosť interpretovať dramatický text, realizovať javiskovú predstavu formulovať teoretické názory vo svojej odbornosti, schopnosť skúmať a reflektovať tvar a metódy umeleckého diela a umeleckého výkonu.

(B) Praktické schopnosti a zručnosti

Absolvent – bakalár divadelného umenia získa tvorivé schopnosti, umelecké videnie a schopnosť osobnostnej výpovede, interpretačné a realizačné techniky jednotlivých zložiek divadelného umenia, javiskovú predstavivosť, orientáciu vo vzťahoch k dramatickému textu, priestoru a času, poznanie významu pojmu aj funkcie tvorivosti a osobitosti a chápanie nevyhnutnosti ich prítomnosti vo svojej práci.

(C) Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti

Absolvent – bakalár divadelného umenia dokáže pracovať efektívne a samostatne ale aj ako člen umeleckého tímu, udržiavať kontakt s posledným vývojom vo svojej disciplíne a pokračovať vo vlastnom profesionálnom vývoji, adaptovať sa do tímovej práce a schopnosť viesť kolektív.

(D) Vymedzenie jadra znalostí

Nosné témy jadra znalostí 1. stupňa vysokoškolského štúdia ŠO Divadelné umenie:

Tvorba – (postupy a metódy vzniku divadelného predstavenia v špecifikách študijných programov)
Scénografický ateliér 1-5, Scénická realizácia 1-6, Kostýmová realizácia 1-6, Svetelná technika 1-4, Záverečná práca.

Techniky tvorby –
Geometria 1-4, Výrobná prax 1-5, Kresba maľba 1-5, Užitá grafika 1-4, Socha, Počítačová podpora tvorby 1-4, Fyzika, optika elektrotechnika 1-2

Teórie divadelného umenia –
Dejiny scénografie 1-2, Dejiny umenia 1-5, Hmotná kultúra 1-4, Dejiny divadla /dejiny slovenského divadla 1-2, Dejiny svetového divadla 1-4, Estetika 1-2 , Filozofia 1-2.

Analýza dramatických textov a predstavení –
Analýza dramatického textu 1-3.

(E) Profil a uplatnenie absolventa

Absolvent bakalárskeho štúdia (Bc.) získa teoretické a praktické poznatky divadelného umenia a zvláda ich použitie pri výkone povolania alebo pri pokračovaní v nadväzujúcom vysokoškolskom štúdiu. Získa prehľad o historických a súčasných podobách divadelného umenia a hmotnej kultúry. Osvojí si praktický základ tvorivých postupov a metód na vznik javiskového diela. Nadviaže spoluprácu s  divadelnými odbormi – réžia, dramaturgia, herectvo a produkcia. Je schopný vytvoriť, prezentovať a obhájiť vlastné dielo i zabezpečiť jeho realizáciu.
Absolventi štúdia sa uplatňujú ako výtvarníci  – bakalári v slobodnom povolaní, (1.) scénickí, (2.) kostýmový alebo (3.) svetelný dizajnéri v masmédiách a reklamných agentúrach, ako pracovníci kultúrnych zariadení a vo výchovno – vzdelávacej a organizačnej činnosti.

 

Divadelná scénografia – PRIESTOR / KOSTÝM / SVETLO – magisterské štúdium

(A) Teoretické vedomosti a znalosti procesu tvorby

Absolvent – magister divadelného umenia získa schopnosť samostatného tvorivého, analytického a kritického myslenia na princípe rozvinutých talentových predpokladov, má orientáciu v mnohotvárnych podobách súčasného divadelného umenia a jeho príbuzných odvetviach, schopnosť reflexie divadelných artefaktov z pohľadu najmodernejších humanitných disciplín, predpoklady pre samostatnú umeleckú prácu, ktoré uplatňuje pri realizácii rozsiahlych umeleckých výkonov.

(B) Praktické schopnosti a zručnosti

Absolvent – magister divadelného umenia získa schopnosť vymedziť súvis medzi umeleckým dielom, umeleckým výkonom a divákom, prístup k štúdiu v rámci interkulturálneho kontextu, interpersonálne zručnosti súvisiace s tímovou prácou, široké rozpätie kreatívnych a praktických zručností, tvorivé hľadanie a objavovanie súvislostí, nových pohľadov a umeleckých postupov, tvorivé interpretačné a realizačné techniky, schopnosť medzinárodnej spolupráce pri realizácii umeleckej tvorby a pri výskume.

(C) Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti

V rámci špecifík jednotlivých študijných programov: schopnosť samostatne a efektívne pracovať ako jednotlivec, ako člen a ako vedúci tímu, schopnosť udržiavať kontakt s posledným vývojom v divadelnom umení,  orientácia v širších súvislostiach umeleckých a humanitných vied , pedagogika ,metodika výučby divadelného umenia.

(D) Vymedzenie jadra znalostí

Nosné témy jadra znalostí študijného odboru:

Štrukturálna analýza a tvorivé aplikácie interpretácie dramatického textu, tvorba dramaturgických koncepcií, autorská tvorba, realizácia javiskovej predstavy –
Ateliér 1 – 3, Praktický projekt 1 – 3, Diplomová práca.

Súčasné trendy v metodológii tvorivých postupov v odbornostiach  divadelného umenia –
CAD – počítačová podpora tvorby 1 – 2, Grafika 1 – 3, Ročníkový projekt – umelecký výkon.

(E) Profil a uplatnenie absolventa

Absolvent magisterského štúdia má špecializovanú praktickú i teoretickú prípravu, založenú na štúdiu divadelného umenia. Dokáže ju tvorivo uplatňovať pri výkone svojho povolania ako samostatne tvoriaci divadelný scénograf, alebo pri pokračovaní vo vysokoškolskom štúdiu podľa doktorandského študijného programu. Je schopný koncepčnej a  koordinačnej činnosti a medzinárodnej konfrontácie.  Je schopný tvoriť výtvarné návrhy scénografických riešení a dokáže používať celý rozsah technologických postupov a médií vyplývajúci z obsahu študijného programu. Po absolvovaní doplňujúceho pedagogického štúdia aj ako učiteľ na základných a stredných školách vo svojom odbore ako pracovník v kultúrnych inštitúciách, v reklame a pod.

 

Divadelná scénografia – PRIESTOR / KOSTÝM / SVETLO – doktorandské štúdium

(A) Teoretické vedomosti

Absolvent – doktor divadelného umenia umelecky tvorí a prináša nové podnety v oblasti divadelného umenia, zúčastňuje sa umenovedného výskumu súčasných tém, má schopnosť definovať a zdôvodniť nové prístupy a pohľady na tvorbu, má schopnosť teoretickej reflexie na špecifické témy umeleckej tvorby.

(B) Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti

Absolvent – doktor divadelného umenia, aplikuje súvislosti umeleckej tvorby a humanitných a spoločensko-vedných disciplín, zúčastňuje sa medzinárodnej spolupráce pri realizácii umeleckej tvorby a pri výskume, rozvíja študijný odbor.

(C) Vymedzenie jadra znalostí

Nosné témy jadra znalostí 3.stupňa štúdia ŠO Divadelné umenie sú viazané na  špecifiká študijných programov odboru. Jadro znalostí pozostáva zo študijnej a umeleckej časti. Znalosti uvedené v jadre majú rozsah 1/3 v študijnej časti a 2/3 v umeleckej časti. Absolvent doktorandského štúdia musí preukázať schopnosť podávať mimoriadny umelecký výkon alebo vytvoriť mimoriadne umelecké dielo, ktoré je prínosom v odbore divadelné umenie.

Študijná časť:
teória a dejiny réžie , interakcie jednotlivých umeleckých druhov v divadelnom umení, praktická dramaturgia,analýza dramatických postupov, vývinové tendencie svetovej dramatiky, autorská tvorba,  divadelné teórie, techniky hereckej tvorby, metodológia hereckej tvorby, herecké techniky 20.storočia, intermediálne aspekty scénografie.

Výskumná a umelecká časť:
verejne prezentovaný umelecký výkon, aktívna umelecká činnosť , autorská tvorba , výskum aktuálneho problému súvisiaceho s umeleckým výkonom. tvorivé dielne, semináre a výmena skúseností v medzinárodnom kontexte, pedagogická činnosť vo zvolenom študijnom programe

(D) Profil a uplatnenie absolventa

Absolvent doktorandského štúdia (ArtD.) už pri magisterskom štúdiu preukázal výnimočné umelecké výsledky. Je pripravený podieľať sa na formovaní trendov a koncepcií v oblasti umenia. Uplatňuje sa v najnáročnejšej tvorivej činnosti z hľadiska zložitosti a psychickej záťaže umeleckej tvorby a výskumu, riadenia, vzdelávania, tvorby dlhodobých stratégií a formovania kultúrnej politiky, má predpoklady pre umelecko – pedagogické pôsobenie na umeleckých vysokých školách a môže sa uplatniť na európskom trhu práce a v profesionálnom prostredí.