!!! NOVÉ !!!

V akademickom roku 2019/2020 sa vzhľadom na končiacu platnosť akreditácie Doplňujúce pedagogické štúdium pre študentov a absolventov študijného odboru divadelné umenie NEOTVÁRA.

 

Divadelná fakulta VŠMU otvára v akademickom roku 2017/2018 Doplňujúce pedagogické štúdium pre študentov a  absolventov študijného odboru divadelné umenie.

  
Čo je doplňujúce pedagogické štúdium

 • Doplňujúce pedagogické štúdium je štvorsemestrálne štúdium pre študentov a  absolventov študijného odboru divadelné umenie a je určené na získanie pedagogickej spôsobilosti.
 • Doplňujúce pedagogické štúdium je možné absolvovať tak počas vysokoškolského štúdia na fakulte, ako aj v nadväznosti na vysokoškolské štúdium.
 • Doplňujúce pedagogické štúdium pre absolventov DF VŠMU sa realizuje ako doplnková forma štúdia.
 • Doplňujúce pedagogické štúdium pre študentov DF VŠMU v dennom štúdiu sa realizuje formou voliteľných predmetov rozširujúcich odborný profil študenta v študijnom odbore.

 

 1. Cieľ štúdia

Štúdium je určené študentom a absolventom vysokých škôl v odbore divadelné umenie, ktorí vyučujú alebo majú záujem vyučovať na ZUŠ a stredných odborných školách, konzervatóriách so zameraním na divadelné umenie. Má charakter rekvalifikačného kurzu.

Cieľom štúdia je:

a)  osvojiť si vedomosti z pedagogiky, psychológie, didaktiky a metodiky vyučovania,
b)  získať zručnosti z nových spôsobov vedenia vyučovacieho procesu.

 1. Organizácia štúdia
   

Štúdium je štvorsemestrálne. Organizuje sa formou kurzov na Divadelnej fakulte VŠMU, zvyčajne každé dva roky. Každý semester je ukončený skúškami podľa študijného plánu.
Štúdium končí vypracovaním záverečnej práce a jej obhajobou a vykonaním záverečnej skúšky z Učiteľskej psychológie, Školskej pedagogiky a Didaktiky. Po vykonaní záverečnej skúšky získavajú absolventi štúdia pedagogickú spôsobilosť na vyučovanie odborných predmetov podľa vyhlášky MŠ SR č. 581/2007 Z.z. o doplňujúcom pedagogickom štúdiu.
Plánovaný začiatok výučby je október akademického roku. V prvom a druhom semestri sa kladie dôraz na predmety s pedagogicko-psychologickou problematikou, v treťom a štvrtom semestri na didaktiku odborných predmetov.
Prevládajúcimi formami výučby sú prednášky a tvorivé semináre. Súčasťou výučby je pedagogická prax, ktorou frekventanti potvrdia svoje pedagogické zručnosti.
Kurzy sa konajú spravidla v sobotu podľa harmonogramu, ktorý dostane každý frekventant štúdia začiatkom semestra.
Administratívne otázky zabezpečuje študijná referentka fakulty.
 

 1. Financovanie štúdia (s výnimkou študentov denného štúdia na DF VŠMU)
   

Náklady spojené so štúdiom hradí frekventant. Cestovné účastníkov (dopravné, ubytovanie, stravovanie) nie je súčasťou príspevku za štúdium. Poplatok za Doplňujúce pedagogické štúdium je určený Smernicou o školnom a poplatkoch spojených so štúdiom na Vysokej škole múzických umení v Bratislave pre daný akademický rok. Poplatok za doplňujúce pedagogické štúdium pre akademický rok 2013/14 je stanovený vo výške 230,- € za každý semester. Splatnosť úhrady je stanovená k 30. septembru za zimný semester a k 1. februáru za letný semester akademického roka.

Poplatky sa uhrádzajú bezhotovostne na účet Štátna pokladnica, Bratislava,
číslo účtu 7000072858/8180
variabilný symbol 112.

Prihlášky fakulta prijíma do 30. 08. 2017 na adrese: 

Divadelná fakulta VŠMU
Ventúrska 3, 813 01, Bratislava

dvorakova@vsmu.sk 
tel.  02/593 03 524

 

 1. Zásady vykonávania študijných povinností
   

Termíny skúšok sa oznámia frekventantom po dohode s učiteľmi. Povinnosťou učiteľa je oznámiť podmienky na absolvovanie semestrálnych skúšok na prvej vyučovacej hodine. Frekventant vykonáva skúšky v riadnom a jednom opravnom termíne, po dohode s učiteľom. O absolvovaných skúškach sa vedie evidencia v osobnej karte frekventanta a výkaze o skúškach. Vykonané skúšky sú podmienkou postupu do ďalšieho semestra. Frekventant, ktorý v súlade s harmonogramom výučby nesplnil študijné povinnosti a neospravedlnil sa do 5 pracovných dní, bude zo štúdia vylúčený pre neprospech bez nároku na vrátenie zaplateného príspevku.           

Tému záverečnej práce si vyberá frekventant, po konzultácii s pedagógom predmetu Didaktika tak, aby zodpovedala obsahovému zameraniu štúdia. S metodikou spracovania a obhajoby záverečnej práce sa frekventanti oboznámia vo 4. semestri. Záverečná práca v dvoch vyhotoveniach v rozsahu min. 20 strán sa odovzdá študijnej referentke fakulty mesiac pred termínom záverečnej skúšky.
Predmety doplňujúceho pedagogického štúdia:

 • Didaktika I
 • Didaktika II
 • Školská pedagogika
 • Učiteľská psychológia

Za každý absolvovaný predmet ukončený skúškou získava študent denného štúdia 2 kredity.

Bližšie informácie o štúdiu a prihlášku nájdete v sekcii predpisy.

Kontakt: Adriana Dvořáková, študijná referentka pre DPŠ a doktorandské štúdium, kontakt: dvorakova@vsmu.sk