HARMONOGRAM AK. ROKA 2018 / 2019

Začiatok akademického roka
(skúšky, oprašovacie skúšky, predstavenia a pod.)
03. 09. 2018
Zápis na štúdium03. – 16. 09. 2018
Zimný semester
Výučba v ZS17. 09. – 20. 12. 2018 (14 týždňov)
Skúšobné obdobie ZS02. 01. – 01. 02. 2019*
Divadelná Nitra28. 09. – 03. 10. 2018
Letný semester
Výučba v LS04. 02. – 10. 05. 2019 (14 týždňov)
Skúšobné obdobie LS13. 05. – 28. 06. 2019*
Veľkonočné prázdniny19. – 22. 04. 2019
* Prvý termín skúšky je možné vypísať najskôr v poslednom týždni semestra.
Štátne záverečné skúšky
Štátne záverečné skúšky III. (doktorandské)
Dizertačné skúšky
03. 06. – 28. 06. 2019
Odovzdanie práce k dizertačnej skúške
do 28. 02. 2019
Odovzdanie dizertačnej práce
do 30. 03. 2019
Štátne záverečné skúšky II.13. 05. – 31. 05. 2019
Odovzdanie záverečných prác v mag. stupnido 22. 04. 2019
Uzavretie hodnotenia v AiS2do 10. 05. 2019
Opravné termíny17. 06. – 28. 06.
a 19. – 23. 08. 2019
Štátne záverečné škúšky I.     03. 06. – 21. 06. 2019
Odovzdanie záverečných prác v bak. stupnido 06. 05. 2019
Uzavretie hodnotenia v AiS2do 24. 05. 2019
Opravné termíny17. 06. – 28. 06.
a 19. – 23. 08. 2019
Záverečné skúšky DPŠ
01. 06. – 23. 06. 2019
Prijímacie skúšky
Prijímacie skúšky pre ak. rok 2019/20
– bakalárske štúdium 28. 01. – 28. 06. 2019
Prijímanie prihlášok v závislosti od voľby štud. prog.
Prijímácie skúšky pre ak. rok 2019/20
– magisterské štúdium 17. 06. – 28. 06. 2019
Prijímanie prihlášok do 17. 05. 2019
Obdobie hlavných prázdnin01. 07. – 16. 08. 2019
Koniec akademického roka30. 08. 2019
V Bratislave, dňa 12. marca 2018                          doc. Juraj Letenay, dekan DF VŠMU