Témy doktorandského štúdia na akademický rok 2019/2020

 

Študijný odbor: 2. 2. 4. Divadelné umenie (ArtD.)

Študijný program: divadelná réžia a dramaturgia (1 interné, 1 externé miesto)

 1. školiteľ: doc. Miroslav Dacho, ArtD., téma: Režijná a herecká zložka v tvorivom procese Teatra Tatro, forma: interná / externá
 2. školiteľ: doc. Miroslav Dacho, ArtD., téma: Možnosti divadla ako média vo svete informačných technológií, forma: interná / externá

 Termín prijímacích pohovorov: 28. júna 2019

 

Študijný program: herectvo (1 interné, 1 – 2 externé miesta)

 1. školiteľ: doc. Štefan Bučko, téma: Ortoepia ako dynamický proces v technike reči, forma štúdia: interná/externá

Termín prijímacích pohovorov: 17. júna 2019 o 12.00 hod.

 

Študijný program: divadelná scénografia (1 interné, 1 – 2 externé miesta)

 1. školiteľ: prof. Peter Čanecký, téma: Odev ako kostým, kostým ako odev v 20. a 21. storočí, forma štúdia: interná/externá

Termín prijímacích pohovorov: 31. mája 2019

 

Študijný program: bábkarská tvorba (1 interné miesto)

 1. Školiteľ: prof. PhDr. Ida Hledíková, PhD., téma: Aplikácia prvkov bábkového a materiálového divadla v postdramatickom divadle, forma štúdia: interná

Termín prijímacích pohovorov: 5. júna 2019

 

Študijný odbor: 2. 1. 19. Dejiny a teória divadelného umenia (PhD.)

Študijný program: divadelné štúdiá (1 interné, 1 – 2 externé miesta)

 1. Školiteľ: prof. PhDr. Soňa Šimková, CSc., téma: Od písania o tanci k tanečnej kritike (v slovenskom profesionálnom divadle), forma štúdia: interná/externá
 2. Školiteľ: doc. PhDr. Nadežda Lindovská, PhD., téma: Elena Holéczyová a jej prínos do slovenského divadla, forma štúdia: interná/externá
 3. Školiteľ: doc. Zdenka Pašuthová, ArtD., téma: Podoby a premeny divadla poézie, forma štúdia: interná/externá
 4. Školiteľ: doc. Zdenka Pašuthová, ArtD., téma: Divadelné štúdio VŠMU – Divadlo Lab DF, forma štúdia: interná/externá

 

Termín prijímacích pohovorov: 26. júna 2019

 

Ďalšie informácie:

Prihláška na doktorandské štúdium sa podáva oficiálnom tlačive: Prihláška na vysokoškolské štúdium doktorandské – tretí stupeň. Uchádzač v prihláške uvedie:

 1. vybraný študijný program a vybranú tému dizertačnej práce,
 2. zvolenú formu doktorandského štúdia.

K prihláške uchádzač priloží:

 1. životopis,
 2. overené kópie dokladov o absolvovaní štúdia (vysokoškolský diplom, vysvedčenie o štátnej skúške, dodatok k diplomu),
 3. rámcový projekt k téme dizertačnej práce (v rozsahu 2 – 4 normostrany, t. j. 0,1 – 0,2 autorského hárku),
 4. súpis publikačnej, umeleckej a ďalšej odbornej činnosti, prípadne posudky a ohlasy týkajúce sa tejto činnosti,
 5. kópiu dokladu o zaplatení poplatku za prijímacie konanie.

Prihlášky sa posielajú na adresu:
Študijné oddelenie DF VŠMU
Ventúrska 3
813 01 Bratislava

Termín podania prihlášky: do 20. 5. 2019

Výška poplatku (prihláška na akad. rok 2019/2020): 50 eur (pre platby uhradené zo Slovenska a ďalších krajín EÚ je číslo účtu: SK23 8180 0000 0070 0007 2858 (BIC kód) SPSRSKBAXXX – príjmový účet VŠMU, variabilný symbol: 62)

Termín prijímacieho konania: máj – jún 2019

Bližšie informácie o doktorandskom štúdiu nájdete v sekcii Predpisy/Smernica o doktorandskom štúdiu.

Kontakt: Adriana Dvořáková (študijná referentka pre doktorandské štúdium a DPŠ), dvorakova@vsmu.sk