DIVADELNÁ FAKULTA VŠMU

Prijímacie konanie na magisterský stupeň štúdia
DIVADELNÁ FAKULTA VŠMU
Ventúrska 3, 813 01 Bratislava, tel./fax.: 02/593 03 524, e-mail: veselovska@vsmu.sk (študijné oddelenie)

Termíny konania prijímacích skúšok na magisterský stupeň štúdia v odbore:

2.2.4 divadelné umenie

študijný program 

termín prijímacej skúšky

herectvo17. jún 2019
divadelná réžia28. jún 2019
divadelná dramaturgia a dramatická tvorba28. jún 2019
bábkarská tvorba17. jún 2019
divadelná scénografia18. jún 2019
divadelný manažment25. jún 2019

Termín podania prihlášky na magisterský stupeň štúdia do: 17. mája 2019

 

2.1.19 dejiny a teória divadelného umenia

študijný program                                      termín prijímacej skúšky

 

divadelné štúdiá                               26. jún 2019

Termín podania prihlášky na magisterský stupeň štúdia do: 14. júna 2019

 

Poplatok za prijímacie konanie: 50 eur
(V prípade neúčasti na prijímacích skúškach zo zdravotných dôvodov, ktoré musia byť dokladované lekárskym potvrdením, sa vracia na základe žiadosti 50% z poplatku, inak sa poplatok nevracia.) 

Informácie o poplatkoch nájdete tu.
Magisterské študijné programy DF VŠMU
Magisterské študijné programy ako študijné programy druhého stupňa sa zameriavajú na získavanie schopnosti samostatného tvorivého, analytického a kritického myslenia na princípe rozvinutých talentových predpokladov, reflexie divadelných artefaktov a vytvárajú predpoklady pre samostatnú umeleckú prácu pri realizácii rozsiahlych umeleckých výkonov. Absolventi magisterského študijného programu získavajú vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.


Udeľovaný titul:

v odbore 2.2.4 divadelné umenie: „magister umenia“, v skratke Mgr. art.

v odbore 2.1.19 dejiny a teória divadelného umenia: „magister“, v skratke Mgr.


v odbore 2.2.4 divadelné umenie

študijný programZTDPPP
herectvoDMgr. art.211-13
divadelná réžiaDMgr. art.22-3
divadelná dramaturgia a dramatická tvorbaDMgr. art.23-4
bábkarská tvorbaDMgr. art.26-8
divadelná scénografiaDMgr. art.28-10
divadelný manažmentDMgr. art.29-12


v odbore 2.1.19 dejiny a teória divadelného umenia

študijný programZTDPPP
divadelné štúdiáDMgr.29-11

 

(Pozn.: FŠ = forma štúdia, ZT = získaný titul, DP = dĺžka programu v rokoch, PP = predpokladaný počet prijatých)

Všeobecné informácie o prijímacom konaní na magisterské štúdium

Prijímacie konanie prebieha v súlade s §57 zákona č. 131/2002. Cieľom prijímacieho konania je preveriť úroveň nadobudnutých vedomostí, schopností a zručností uchádzača a možnosti ďalšieho rozvoja talentových predpokladov uchádzača z hľadiska osobitných nárokov, ktoré vyplývajú zo zvoleného študijného programu.
Podrobné kritéria a požiadavky na uchádzačov sú určené pre jednotlivé študijné programy osobitne.

Upozornenie:

 • prihláška s nekompletnými prílohami a dokladmi nebude akceptovaná,
 • prihlášku na štúdium nie je možné zaslať v elektronickej forme,
 • náhradný termín prijímacieho konania nie je možný,
 • uchádzač môže zaslať viac prihlášok na štúdium viacerých študijných programov; na jednej prihláške uvedie uchádzač iba jeden študijný program,
 • poplatok uhradí uchádzač za každú podanú prihlášku osobitne,
 • dekan fakulty môže rozhodnúť o odpustení prijímacej skúšky alebo jej časti, pričom ako základné kritérium bude zohľadnený počet prihlásených uchádzačov a výsledky predchádzajúceho štúdia.

Požiadavky na prijatie zahraničných študentov:

 • štátni príslušníci členských krajín EÚ a ostatní štipendisti – rovnaké podmienky,
 • samoplatcovia – prijímacie konanie, ostatné podmienky sa upresňujú dohodou,
 • bližšie informácie poskytne prodekanka pre štúdium (zamiskova@vsmu.sk).

Uplatnenie absolventov

Absolventi sa uplatňujú ako členovia umeleckých súborov profesionálnych divadiel, v médiách, reklamných agentúrach, amatérskych súboroch, slobodnom povolaní a v širokom spektre vedeckej, umeleckej, kritickej, publicisticko-žurnalistickej, edičnej, výchovno-osvetovej a organizačno-riadiacej činnosti.

 

Študijné programy 2. stupňa štúdia – magisterského štúdia v študijnom odbore 2.2.4 divadelné umenie na akademický rok 2019/2020

Študijný program: Herectvo

Termín konania skúšky: 17. júna 2019

Termín podania prihlášky do: 17. mája 2019

Hlavným zmyslom magisterského stupňa v študijnom programe herectvo je prehlbovať, využívať (aplikovať) vlastné poznanie, teoretické vedomosti z oblasti technických predmetov, ako aj z oblasti teoretických vedomostí, špecifikovaných na divadlo. Študenti sa v predstaveniach učia samostatne pracovať na postave, kreovať ju a hľadať vlastnú osobnostnú identitu, ktorá by mala viesť k autentickému – pravdivému hereckému prejavu. Zároveň sa učia vzájomnej komunikácii medzi sebou na javisku pri vytváraní javiskových postáv, ako aj vzájomnej komunikácii so študentmi réžie, dramaturgie, scénografie, manažmentu. Výsledkom tejto práce je umelecký výkon, ktorý je nevyhnutný pre úspešné ukončenie magisterského štúdia. Absolventi štúdia sú schopní samostatne vytvárať  žánrovo odlišné dramatické postavy, dokážu analyzovať nielen dramatickú situáciu, ale aj javiskovú postavu, budovať jej štruktúru v kontexte situácie a v interakcii s inými postavami. Poznajú význam tvorivosti a osobitosti v procese tvorby a sú pripravení vnímať herectvo ako vedomú tvorbu. Získavajú potrebné „technické“ zručnosti v oblasti hlasovej a pohybovej prípravy. Získavajú podrobné znalosti z Teórie drámy a z Teórie hereckej tvorby orientujú sa v týchto teóriách a metodikách hereckej tvorby a tieto metódy dokážu uplatňovať v praxi, získavajú prehľadné znalosti v dejinách kultúry a súvisiacich humanitných odboroch. Absolventi štúdia sa uplatňujú ako členovia umeleckých súborov profesionálnych divadiel od  činoherných  a   stálych repertoárových až po štúdiové, v divadlách pre deti a mládež, v agentúrnych  scénach a skupinách, televízii, filme, dabingu, rozhlase , v širokom  okruhu performatívnej činnosti, divadle jedného herca a alternatívnych divadelných aktivitách a produkciách, v prípade doplnenia si pedagogického minima, aj ako pedagógovia na  základných a stredných  umeleckých škôl.
Základná podmienka pre prijatie na štúdium pre študijný program herectvo:

 • úspešné ukončenie bakalárskeho stupňa štúdia v študijnom programe herectvo alebo inom študijnom programe v odbore divadelné umenie alebo v príbuznom odbore (príbuzné odbory: filmové umenie a multimédiá, hudobné umenie, tanečné umenie, výtvarné umenie).

Uchádzač pred prijímacím konaním predloží na Študijné oddelenie DF VŠMU:

 • prihlášku na vysokoškolské štúdium magisterské, inžinierske – druhý stupeň,
 • kópiu dokladu o zaplatení poplatku (NIE PRÍKAZU NA ÚHRADU) za prijímacie skúšky,
 • profesijný životopis,
 • overenú kópiu dokladu o absolvovaní bakalárskeho štúdia – vysokoškolský diplom(uchádzači, ktorí ukončia bakalárske štúdium v roku 2019, odovzdajú požadovaný doklad do 2.9.2019 najneskôr v deň určený na zápis na štúdium),
 • dodatok k diplomu alebo výpis výsledkov bakalárskeho štúdia – absolvovaných skúšok(vydá študijné oddelenie príslušnej vysokej školy s vypočítaným váženým študijným priemerom),
 • portfólio prác(okrem študentov programu herectvo na DF VŠMU) – doložené, zdokumentované umelecké aktivity v odbore divadelné umenie alebo príbuznom odbore s dôrazom na hereckú tvorbu (záznamy predstavení na DVD nosiči, ohlasy, kópie recenzií a pod.),
 • prehľad umeleckej činnosti(študenti DF VŠMU), prípadne kópie ohlasov a recenzií.


Uchádzač si k prijímaciemu konaniu pripraví:

Javiskové predvedenie dramatického monológu alebo dialógu. Uchádzač si môže vybrať z klasickej i modernej, svetovej, či slovenskej dramatickej spisby.

Časové rozpätie monológu: 3 – 5 min.

Časové rozpätie dialógu: 5 – 8 min.

Študentom – uchádzačom z VŠMU – na magisterské štúdium neodporúčame vybrať si monológy, či dialógy, na ktorých pracovali v priebehu bakalárskeho štúdia.

V prípade dialógu si partnerskú spoluprácu zabezpečuje uchádzač sám (prirodzene, na dialógu môžu spoločne pracovať spolužiaci z rovnakého ročníka).

 

Prijímacie konanie na magisterský stupeň štúdia sa koná formou prijímacieho kolokvia a pozostáva:

 • z hodnotenia predvedeného umeleckého výkonu a z rozpravy s uchádzačom,
 • zo zhodnotenia študijného priemeru za bakalárske štúdium,
 • z hodnotenia portfólia (resp. prehľadu umeleckej činnosti).

Komisia posudzuje mieru rozvinutého hereckého talentu, schopnosť analyzovať interpretáciu zvoleného dramatického textu, úroveň myslenia a znalostí v problematike odboru divadelné umenie s dôrazom na literatúru a osobnosti domácej a svetovej dramatickej tvorby.

 

Študijný program: Divadelná réžia

Termín podania prihlášky do: 17. mája 2019
Termín konania skúšky: 28. júna 2019

Termín odovzdania prác: 31. mája 2019

Magisterské štúdium študijného programu divadelná réžia prehlbuje schopnosť komplexnejšej interpretácie dramatického textu (adaptácie, scenára autorského divadla) a vytvorenia režijnej koncepcie javiskového diela v tímovej spolupráci so študentmi magisterských študijných programov (divadelná dramaturgia a dramatická tvorba, herectvo, divadelná scénografia, divadelný manažment). Študenti vytvárajú samostatné projekty, ktoré musia dôkladne teoreticky pripraviť a následne realizovať. Dôležitým prvkom výchovy k umeniu divadelnej réžie je vzájomná spolupráca všetkých zložiek a predovšetkým práca s hercom, hľadanie umeleckej pravdy, autenticity, schopnosť presného režijného a dramaturgického vyjadrenia sa. Práca s hercom patrí k najťažším zložkám profesie, a to rovnako v oblasti hľadania a výberu umeleckých prostriedkov, tak v oblasti metodiky a psychológie vzťahu režiséra, dramaturga a herca. Zároveň je cieľom pripraviť kvalifikovaného divadelného odborníka, schopného prinášať podnety a impulzy, vytvárať krátkodobé aj dlhodobé koncepcie. Prehlbuje sa vzájomná spolupráca režiséra a dramaturga so scénografom, schopnosť riadiť celý tím divadelnej inscenácie  a zjednocovať toto smerovanie k celistvej umeleckej výpovedi. Výsledkom tohto snaženia je inscenačný projekt, verejne prezentovaný a pravidelne reprízovaný v Divadelnom štúdiu LAB ako ročníkový, respektíve absolventský projekt. V podmienkach podobných profesionálnemu divadlu si študenti preverujú svoje schopnosti vytvoriť divadelnú inscenáciu. Študenti majú možnosť si túto časť štúdia do určitej miery slobodne dotvárať podľa svojej orientácie a v súvislosti s možnosťami školy.
Základná podmienka pre prijatie na štúdium pre študijný program divadelná réžia:

 • úspešné ukončenie bakalárskeho stupňa štúdia v študijnom programe divadelná réžia a dramaturgia alebo iného študijného programu v odbore divadelné umenie alebo v príbuznom odbore (príbuzné odbory: filmové umenie a multimédiá, hudobné umenie, tanečné umenie, výtvarné umenie).

Uchádzač pred prijímacím konaním predloží na Študijné oddelenie DF VŠMU:

 • Prihlášku na vysokoškolské štúdium magisterské, inžinierske – druhý stupeň (tlačivo ŠEVT),
 • kópiu dokladu o zaplatení poplatku (NIE PRÍKAZU NA ÚHRADU) za prijímacie skúšky,
 • profesijný životopis,
 • overenú kópiu dokladu o absolvovaní bakalárskeho štúdia – vysokoškolský diplom(uchádzači, ktorí ukončia bakalárske štúdium v roku 2019, odovzdajú požadovaný doklad do 2.9.2019 najneskôr v deň určený na zápis na štúdium),
 • dodatok k diplomu alebo výpis výsledkov bakalárskeho štúdia – absolvovaných skúšok(vydá študijné oddelenie príslušnej vysokej školy s vypočítaným váženým študijným priemerom),
 • portfólio prác – okrem študentov DF VŠMU,(doložené, zdokumentované umelecké aktivity v odbore divadelné umenie alebo príbuznom odbore, aj záznamy predstavení na DVD nosiči, prípadne ohlasy, kópie recenzií),
 • prehľad umeleckej činnosti(študenti DF VŠMU), prípadne kópie ohlasov a recenzií,
 • projekt umeleckého výkonu

(podrobnosti obsahuje PROSPEKT).

Prijímacie konanie na magisterský stupeň štúdia sa koná formou prijímacieho kolokvia a pozostáva:

 • z hodnotenia projektu umeleckého výkonu,
 • zo zhodnotenia študijného priemeru za bakalárske štúdium,
 • z hodnotenia portfólia – ktoré uchádzač prezentuje aj slovne,
 • z rozpravy s uchádzačom.

Komisia posúdi individuálne schopnosti a predpoklady uchádzača samostatne a tvorivo zvládnuť požiadavky magisterského štúdia zvoleného študijného programu, rozhľad, úroveň myslenia a jeho znalosti v problematike a v dianí v odbore divadelné umenie.

 

Študijný program: Divadelná dramaturgia a dramatická tvorba

Termín podania prihlášky do: 17. mája 2019
Termín konania skúšky: 28. júna 2019

Termín odovzdania prác: 31. mája 2019

Magisterské štúdium študijného programu divadelná dramaturgia a dramatická tvorba prehlbuje schopnosť teoretickej analýzy dramatického textu, schopnosť jeho komplexnejšej interpretácie a predpoklady pre spoluprácu na vytvorení režijnej koncepcie javiskového diela. Študenti spolupracujú na vytváraní samostatných projektov, ktoré musia dôkladne teoreticky pripraviť a následne spolupracovať pri ich realizácii. Dôležitým prvkom výchovy k umeniu divadelnej dramaturgie je vzájomná spolupráca dramaturga a režiséra a následne práca s hercom, hľadanie umeleckej pravdy, autenticity, schopnosť presného režijného a dramaturgického vyjadrenia sa. Práca s hercom patrí k najťažším zložkám profesie, a to rovnako v oblasti hľadania a výberu umeleckých prostriedkov, tak v oblasti metodiky a psychológie vzťahu režiséra, dramaturga a herca. V prípade orientácie na dramatickú tvorbu (autorské písanie) je dôležité poznanie špecifík divadelného výrazu a spolupráca s pedagógmi autorských seminárov na vzniku javiskového textu. Zároveň je cieľom pripraviť kvalifikovaného divadelného odborníka, schopného prinášať podnety a impulzy, vytvárať krátkodobé aj dlhodobé koncepcie (dramaturgický plán sezóny, dramaturgická orientácia divadla), zúčastňovať sa na procese vzniku divadelného diela, písať štúdie, rozbory, články do programu. Prehlbuje sa vzájomná spolupráca režiséra a dramaturga so scénografom, schopnosť riadiť celý tím divadelnej inscenácie  a zjednocovať toto smerovanie k celistvej umeleckej výpovedi. Výsledkom tohto snaženia je inscenačný projekt v Divadelnom štúdiu LAB. V podmienkach podobných profesionálnemu divadlu si študenti preverujú svoje schopnosti vytvoriť divadelnú inscenáciu. Študenti majú možnosť si túto časť štúdia do určitej miery slobodne dotvárať podľa svojej orientácie a v súvislosti s možnosťami školy. Študenti ďalej rozvíjajú svoje vedomosti z oblasti dejín divadla i súčasných divadelných tendencií, rozširujú štúdium cudzích jazykov (výberový predmet Interpretácia cudzojazyčných textov).
Základná podmienka pre prijatie na štúdium pre študijný program divadelná dramaturgia a dramatická tvorba:

 • úspešné ukončenie bakalárskeho stupňa štúdia v študijnom programe divadelná réžia a dramaturgia alebo iného študijného programu v odbore divadelné umenie alebo v príbuznom odbore (príbuzné odbory: filmové umenie a multimédiá, hudobné umenie, tanečné umenie, výtvarné umenie).

Uchádzač pred prijímacím konaním predloží na Študijné oddelenie DF VŠMU:

 • Prihlášku na vysokoškolské štúdium magisterské, inžinierske – druhý stupeň (tlačivo ŠEVT),
 • kópiu dokladu o zaplatení poplatku (NIE PRÍKAZU NA ÚHRADU) za prijímacie skúšky,
 • profesijný životopis,
 • overenú kópiu dokladu o absolvovaní bakalárskeho štúdia – vysokoškolský diplom(uchádzači, ktorí ukončia bakalárske štúdium v roku 2019, odovzdajú požadovaný doklad do 2.9.2019 najneskôr v deň určený na zápis na štúdium),
 • dodatok k diplomu alebo výpis výsledkov bakalárskeho štúdia – absolvovaných skúšok (vydá študijné oddelenie príslušnej vysokej školy s vypočítaným váženým študijným priemerom),
 • portfólio prác – okrem študentov DF VŠMU, (doložené, zdokumentované umelecké aktivity v odbore divadelné umenie alebo príbuznom odbore, aj záznamy predstavení na DVD nosiči, prípadne ohlasy, kópie recenzií),
 • prehľad umeleckej činnosti (študenti DF VŠMU), prípadne kópie ohlasov a recenzií,
 • projekt umeleckého výkonu

(podrobnosti obsahuje PROSPEKT).

Prijímacie konanie na magisterský stupeň štúdia sa koná formou prijímacieho kolokvia a pozostáva:

 • z hodnotenia projektu umeleckého výkonu,
 • zo zhodnotenia študijného priemeru za bakalárske štúdium,
 • z hodnotenia portfólia – ktoré uchádzač prezentuje aj slovne,
 • z rozpravy s uchádzačom.

Komisia posúdi individuálne schopnosti a predpoklady uchádzača samostatne a tvorivo zvládnuť požiadavky magisterského štúdia zvoleného študijného programu, rozhľad, úroveň myslenia a jeho znalosti v problematike a v dianí v odbore divadelné umenie.

 

Študijný program: Bábkarská tvorba v moduloch bábkoherectvo, bábkarská réžia a dramaturgia, bábkarská scénografia a technológia
Termín konania skúšky: 17. júna 2018

Termín podania prihlášky (vrátane príloh) do: 17. mája 2019

Študijný program bábkarská tvorba v magisterskom štúdiu je nadväzujúcim študijným programom bakalárskeho stupňa modulov bábkoherectvo, bábkarská réžia a dramaturgia, bábkarská scénografia. Program je zameraný na prehlbovanie  praktických schopností  a teoretických vedomostí v oblasti bábkového, materiálového a objektového divadla s dôrazom na komplexnejší výber umeleckých prostriedkov. Odborný profil absolventa tvoria predmety bábkoherectvo, dramaturgia v bábkovom divadle, autorská tvorba, režijno-dramaturgické projekty v žánri bábkového divadla a predmety bábkarskej scénografie. Absolventi štúdia sa uplatňujú v profesionálnych bábkových divadlách, v štúdiových a agentúrnych divadlách, v televíznych a rozhlasových štúdiách, ako lektori divadelných dielní, divadelných projektov a v oblasti záujmovej umeleckej činnosti.

Základná podmienka pre prijatie na štúdium pre študijný program bábkarská tvorba:

 • úspešné ukončenie bakalárskeho stupňa štúdia v študijnom programe bábkarská tvorba alebo iného študijného programu v odbore divadelné umenie alebo v príbuznom odbore (príbuzné odbory: filmové umenie a multimédiá, hudobné umenie, tanečné umenie, výtvarné umenie).

Uchádzač pred prijímacím konaním predloží na Študijné oddelenie DF VŠMU:

 • Prihlášku na vysokoškolské štúdium magisterské, inžinierske – druhý stupeň (tlačivo ŠEVT),
 • kópiu dokladu o zaplatení poplatku (NIE PRÍKAZU NA ÚHRADU) za prijímacie skúšky,
 • profesijný životopis (divadelná a iná tvorba, výstavy, stáže, workshopy, ohlasy),
 • overenú kópiu dokladu o absolvovaní bakalárskeho štúdia – vysokoškolský diplom (uchádzači, ktorí ukončia bakalárske štúdium v roku 2019, odovzdajú požadovaný doklad do 2.9.2019 najneskôr v deň určený na zápis na štúdium),
 • dodatok k diplomu alebo výpis výsledkov bakalárskeho štúdia – absolvovaných skúšok (vydá študijné oddelenie príslušnej vysokej školy s vypočítaným váženým študijným priemerom).

Uchádzač si k prijímaciemu konaniu pripraví:

Modul Bábkoherectvo – etudu s bábkou alebo objektom (rozsah cca 5 minút), 2 recenzie na inscenácie v profesionálnom bábkovom divadle (od r. 2017) – priložiť k prihláške

Komisia bude hodnotiť predvedenú etudu, zaslané recenzie a študijné výsledky bakalárskeho štúdia.

 

Modul Bábkarská réžia a dramaturgia – projekt režijno-dramaturgického výkonu. Uchádzač predloží (k prihláške) režijnú koncepciu divadelnej inscenácie, ktorú by mohol inscenovať v magisterskom štúdiu. Súčasťou koncepcie je zdôvodnenie výberu témy, resp. dramatického textu, režijno-výtvarná koncepcia a  obsadenie z radov študentov, partnerských ročníkov (Mgr. stupeň). Rozsah projektu – maximálne 5 strán.

Komisia bude hodnotiť zaslaný koncept, jeho obhajobu a študijné výsledky bakalárskeho štúdia.

 

Modul Bábkarská scénografia a technológia – projekt výtvarnej koncepcie divadelnej inscenácie, ktorá by sa mohla realizovať v magisterkom stupni štúdia. Tému si študent môže zvoliť sám. Študent k prihláške priloží koncept a výtvarné návrh scény, kostýmov a bábok/objektov.

Komisia bude hodnotiť zaslaný koncept, jeho obhajobu a študijné výsledky bakalárskeho štúdia.

 

Študijný program: Divadelná scénografia
Termín konania skúšky: 18. júna 2018

Termín podania prihlášky do: 17. mája 2019

Absolvent magisterského štúdia (Mgr.art.) divadelnej scénografie získa teoretické a praktické poznatky, založené na stave súčasného divadelného umenia a rozvíja schopnosti ich tvorivého uplatnenia pri výkone povolania divadelného umelca alebo pri pokračovaní vo vysokoškolskom štúdiu podľa doktorandského študijného programu. Je schopný koncepčnej a koordinačnej činnosti, medzinárodnej konfrontácie. Samostatne tvorí a podáva umelecký výkon a je schopný vytvoriť umelecké dielo vyplývajúce z absolvovaného študijného programu.

Absolvent magisterského štúdia nachádza uplatnenie v náročnej pracovnej činnosti, ktorú môže vykonávať v divadle, rozhlase a iných profesionálnych umeleckých telesách, filme a multimédiách, strednom a vysokom  umeleckom školstve, žurnalistike a publicistike.

Absolvent magisterského štúdia študijného odboru Divadelné umenie aktívne ovláda jeden cudzí jazyk a je schopný komunikovať aj v ďalšom jazyku.
Základná podmienka pre prijatie na štúdium pre študijný program divadelná scénografia:

 • úspešné ukončenie bakalárskeho stupňa štúdia v študijnom programe scénické a kostýmové výtvarníctvo alebo bábkarská scénografia a technológia alebo iného študijného programu v príbuznom odbore (príbuzné odbory: filmové umenie a multimédiá, výtvarné umenie, architektúra).

Uchádzač pred prijímacím konaním predloží na Študijné oddelenie DF VŠMU:

 • Prihlášku na vysokoškolské štúdium magisterské, inžinierske – druhý stupeň (tlačivo ŠEVT),
 • kópiu dokladu o zaplatení poplatku (NIE PRÍKAZU NA ÚHRADU) za prijímacie skúšky,
 • profesijný životopis,
 • overenú kópiu dokladu o absolvovaní bakalárskeho štúdia – vysokoškolský diplom(uchádzači, ktorí ukončia bakalárske štúdium v roku 2019, odovzdajú požadovaný doklad do 2.9.2019 najneskôr v deň určený na zápis na štúdium),
 • dodatok k diplomu alebo výpis výsledkov bakalárskeho štúdia – absolvovaných skúšok(vydá študijné oddelenie príslušnej vysokej školy s vypočítaným váženým študijným priemerom),
 • portfólio prác(doložené, zdokumentované umelecké aktivity vo výtvarnom umení, divadelnom umení alebo architektúre).

Prijímacie konanie na magisterský stupeň štúdia sa koná formou prijímacieho kolokvia a pozostáva:

 • z hodnotenia portfólia – ktoré uchádzač prezentuje aj slovne, (0 – 10 bodov – do úvahy sa berie matematický priemer bodov udelený každým členom komisie v rátane predsedu komisie)
 • zo zhodnotenia študijného priemeru za bakalárske štúdium, (1,0 = 10bodov; 1,1 = 9bodov; 1,2 = 8bodob; 1,4 = 7bodov; 1,6 = 6bodov; 1,8 = 5 bodov; 2 = 4body; 2,2 = 3body; 2,5 = 2body; 3 = 1bod; n>3 = 0bodov)
 • z rozpravy s uchádzačom, (0 – 15 bodov  do úvahy sa berie matematický priemer bodov udelený každým členom komisie v rátane predsedu komisie)

Min. počet bodov na absolvovanie prijímacej skúšky je 20 z 35.
Komisia posúdi individuálne schopnosti a predpoklady uchádzača samostatne, tvorivo zvládnuť požiadavky magisterského štúdia zvoleného študijného programu, rozhľad v problematike a v dianí v odbore, úroveň myslenia, jeho znalosti z dejín umenia, dejín scénografie a hmotnej kultúry.

 

Študijný program: Divadelný manažment

Termín podania prihlášky do: 17. mája 2019
Termín konania skúšky: 25. júna 2019
Termín odovzdania prác: 17. júna 2019

Štúdium odboru Divadelný manažment študentom magisterského stupňa umožňuje na základe ponúkaných teoretických predmetov, ako i možnosťou realizovať vlastný magisterský projekt, zvoliť si vlastnú špecializáciu, ktorá dopĺňa všeobecný profil absolventa štúdia zameraný na oblasť scénického umenia, reflektujúcu dejiny a tradíciu európskeho divadla, v kontexte aktuálnych trendov tvorby a produkcie multižánrových podujatí.

Magisterský stupeň rozvíja produkčné zručnosti študentov v širokom spektre kultúrnych a umeleckých projektov s dôrazom na teoretické vedomosti z oblasti manažmentu a marketingu umenia, kultúrnej politiky, kultúrnej diplomacie a orientácie v špecifikách rôznych právnych foriem kultúrnych, umeleckých a spoločenských organizácií na Slovensku a v medzinárodnom priestore. Podporuje prehlbovanie jazykových znalostí a zvyšovanie právneho povedomia najmä v oblasti autorského práva a divadelnej problematiky.

Absolventi štúdia nachádzajú svoje uplatnenie ako manažéri samostatných subjektov vykonávajúcich divadelnú  činnosť, flexibilní manažéri kultúrnych a umeleckých projektov, umeleckí producenti, vedúci marketingových oddelení kultúrnych inštitúcií a organizácií, vedúci pracovníci ekonomicko-prevádzkových oddelení divadiel a iných kultúrnych organizácií, či v manažmente eventových alebo reklamných agentúr. Sú pripravení podieľať sa na tvorbe kultúrnych stratégií na lokálnej, regionálnej, národnej i medzinárodnej úrovni a úspešne realizovať umelecké a kultúrne projekty založené na spolupráci a podpore z rôznorodých dostupných zdrojov aj v oblasti kultúrneho a kreatívneho priemyslu.

Základná podmienka pre prijatie na štúdium pre študijný program divadelný manažment:

 • úspešné ukončenie bakalárskeho stupňa štúdia v študijnom programe divadelný manažment, alebo iného študijného programu v odbore divadelné umenie, alebo v príbuznom odbore (príbuzné odbory: filmové umenie a multimédiá, hudobné umenie, tanečné umenie, výtvarné umenie, odbory humanitných vied a spoločenských vied a ekonómie a manažmentu ako napr. Kulturológia, Verejná správa a regionálny rozvoj, Odvetvové a prierezové ekonomiky).


Uchádzač pred prijímacím konaním predloží na Študijné oddelenie DF VŠMU:

 • Prihlášku  na vysokoškolské štúdium magisterské, inžinierske – druhý stupeň (tlačivo ŠEVT, resp. www.minedu.sk),
 • kópiu dokladu o zaplatení poplatku (NIE PRÍKAZU NA ÚHRADU) za prijímacie skúšky,
 • profesijný životopis,
 • overenú kópiu dokladu o absolvovaní bakalárskeho štúdia – vysokoškolský diplom

(uchádzači, ktorí ukončia bakalárske štúdium v roku 2019, odovzdajú požadovaný doklad do 2.9.2019 najneskôr v deň určený na zápis na štúdium),

 • dodatok k diplomu  alebo výpis výsledkov bakalárskeho štúdia –  absolvovaných skúšok(vydá študijné oddelenie príslušnej vysokej školy s vypočítaným váženým študijným priemerom),
 • portfólio prác – manažérska a produkčná umelecká, divadelná a iná tvorba – ohlasy z tlače, záznam na DVD nosiči, publikačná činnosť v oblasti manažmentu kultúry a umenia prípadne v oblasti príbuzných študijných odborov – kópia práce, príp. záznam o jej uverejnení,
 • projekt teoretickej magisterskej práce (max. rozsah 3600 znakov), na ktorej počas magisterského štúdia chce pracovať, a ktorý bude viesť k záverečnej diplomovej práci a návrh praktického umeleckého projektu (max. rozsah 3600 znakov), ktorý by chcel počas magisterského štúdia absolvovať v rámci odbornej umeleckej praxe.

Prijímacie konanie na magisterský stupeň štúdia sa koná formou prijímacieho kolokvia a pozostáva:

 • z hodnotenia projektov, ktoré predkladá ako súčasť prihlášky,
 • zo zhodnotenia študijného priemeru za bakalárske štúdium,
 • z hodnotenia portfólia – ktoré uchádzač prezentuje aj slovne,
 • z rozpravy s uchádzačom.

Komisia posúdi individuálne schopnosti a predpoklady uchádzača samostatne a tvorivo zvládnuť požiadavky magisterského štúdia zvoleného študijného programu, rozhľad, schopnosť kritickej analýzy problémov a jeho poznanie vývoja i aktuálnej situácie v oblasti divadelného umenia v kontexte súčasných umeleckých a kultúrnopolitických trendov.

(podrobnosti obsahuje PROSPEKT)

Študijný program 2. stupňa štúdia – magisterského štúdia v študijnom odbore 2.1.19 dejiny a teória divadelného umenia na akademický rok 2018/2019

Študijný program: Divadelné štúdiá
Termín konania skúšky:  26. júna 2019

Termín podania prihlášky (vrátane príloh) do: 14. júna 2019

V magisterskom stupni štúdia je odborné štúdium zacielené na prehlbovanieznalostí a zručností z oblasti dejín a teórie divadla, ako aj divadelnej publicistiky. Študent študijného programu získava nové poznatky, ktorými sa rozširujú jeho schopnosti analýzy umeleckého diela, procesu tvorby a jej jednotlivých elementov (dráma, réžia, herectvo, dramaturgia, javiskové výtvarníctvo atď.). Cieľom štúdia je aj prehlbovanie tvorivosti študenta, jeho kooperatívnosti v rámci zručností v analýze umeleckej tvorby, jej reflexie a zaraďovania do kontextov (analytické písanie od recenzií a úvah po výskumné štúdie, tvorivé písanie). Štúdium vytvára pevnú bázu v línii historiografických a teoretických znalostí a podporuje schopnosť tímovej spolupráce a tvorivosti (v rámci analýzy textových východísk a cieľov inscenačného diela ako aj samotného tvorivého procesu a jeho premien, v rámci koncipovania umeleckých a kultúrno-vzdelávacích projektov).

Absolventi magisterského štúdia (Mgr.) získajú prehlbujúce teoretické a praktické poznatky o divadelnom umení a príbuzných kultúrnych fenoménoch. Absolventi sa uplatnia v samostatnej tvorivej práci v médiách, PR, redakciách a vydavateľstvách, divadlách, v kultúre, v širokom spektre kreatívnych priemyslov (divadelné a iné prehliadky a festivaly, organizácia kultúrneho života atď.), v samostatnej výskumnej práci v oblasti dejín a teórie divadelného umenia, v umeleckom školstve, v pamäťových inštitúciách atď. Môžu pokračovať v doktorandskom štúdiu v odbore Dejiny a teória divadelného umenia alebo v príbuznom odbore.

(podrobnosti obsahuje PROSPEKT)

Základná podmienka pre prijatie na štúdium pre študijný program teória a kritika divadelného umenia:

 • úspešné ukončenie bakalárskeho stupňa štúdia v študijnom programe teória a kritika divadelného umenia alebo iného študijného programu v odbore divadelné umenie alebo v príbuznom odbore (príbuzné odbory: filmové umenie a multimédiá, hudobné umenie, tanečné umenie, výtvarné umenie a odbory humanitných vied, dejiny a teória výtvarného, tanečného, hudobného, filmového umenia, slovenský jazyk a literatúra, spoločenskovedné odbory a žurnalistika).

Uchádzač pred prijímacím konaním predloží na Študijné oddelenie DF VŠMU:

 • Prihlášku na vysokoškolské štúdium magisterské, inžinierske – druhý stupeň (tlačivo ŠEVT),
 • kópiu dokladu o zaplatení poplatku (NIE PRÍKAZU NA ÚHRADU) za prijímacie skúšky,
 • profesijný životopis,
 • overenú kópiu dokladu o absolvovaní bakalárskeho štúdia – vysokoškolský diplom(uchádzači, ktorí ukončia bakalárske štúdium v roku 2019, odovzdajú požadovaný doklad do 2.9.2019 najneskôr v deň určený na zápis na štúdium),
 • dodatok k diplomu alebo výpis výsledkov bakalárskeho štúdia – absolvovaných skúšok(vydá študijné oddelenie príslušnej vysokej školy s vypočítaným váženým študijným priemerom ),
 • bakalársku prácu(okrem študentov DF VŠMU),
 • portfólio prác: bibliografiu svojich publikovaných kriticko-reflexívnych prác, umeleckých výkonov, ohlasov na svoju tvorivú činnosť(recenzie, oznamy, citácie), xerokópie, potvrdzujúce tieto aktivity (xerokópie publikácií, bulletinov, oznamov, plagátov atď., v prípade rozsiahlejších publikácií stačí titulnú stranu a stranu s obsahom a tirážou),
 • projekt diplomovej práce v štruktúrovanej podobe.

Prijímacie konanie na magisterský stupeň štúdia sa koná formou prijímacieho kolokvia a pozostáva:

 • z posúdenia bakalárskej práce, zo zhodnotenia študijného priemeru za bakalárske štúdium,
 • z hodnotenia portfólia prác, ktoré uchádzač prezentuje aj slovne, a ktoré preverujú predpoklady uchádzača pre výskumnú prácu a umeleckú reflexiu,
 • z rozpravy s uchádzačom.